Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność przy współpracy z kontrahentami z Białorusi

Jakub Bonowicz • Opublikowane: 2016-01-07

Mam zamiar otworzyć firmę w Polsce, która będzie specjalizowała się głównie w sprzedaży odzieży. Chcę współpracować z firmą znajdującą się na terenie Republiki Białoruś, ponadto chcę, aby dzianina z Polski była eksportowana do Republiki Białorusi, tam przekształcana w wyroby gotowe (koszulki) i przywieziona z powrotem do Polski. W jakim kraju będę płacił się podatek VAT? W jaki sposób podpisuje się umowę pomiędzy firmami? Jakie dokumenty są potrzebne do służby celnej w przypadku eksportu dzianiny i wywozu wyrobów gotowych? Szczegóły w załączniku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W tej sytuacji schemat transakcji przedstawia się dość prosto:

  • Firma polska pozostaje zarówno właścicielem materiału jak i odzieży, która jest produkowana na Białorusi.
  • Firma polska dokonuje przemieszczenia własnych towarów w celu ich produkcji na Białoruś. Przemieszczenie własnych towarów na Białoruś w celu ich produkcji nie stanowi ani dostawy towarów ani eksportu, zatem nie podlega w ogóle VAT w Polsce.

(…)

Przemieszczenie przez firmę polską własnych towarów na Białoruś w celu ich szycia nie stanowi tutaj ani dostawy towarów (bo nie dochodzi ro rozporządzania tymi towarami, tj. przeniesienia ich własności), ani nie stanowi również eksportu towarów. O eksporcie możemy mówić bowiem tylko wtedy, gdy przemieszczenie towaru poza granice UE następuje w wykonaniu którejś z czynności, o których mowa w art. 7, tj. m.in. dostawy towarów.

Bowiem art. 2 pkt 8 ustawy o VAT wynika definicja eksportu – „rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych”.

Natomiast poniżej definicja dostawy:

 

„Art. 7. 1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Skoro zatem w niniejszym przypadku nie dochodzi do przeniesienia własności towarów, w związku z tym w ogóle nie ma miejsca ani dostawa, ani eksport. Jest to zwykle przemieszczenie własnych towarów poza UE. Nie podlega więc podatkowi VAT. Może natomiast wiązać się z koniecznością uiszczenia cła, przy czym nie będzie tutaj cła wywozowego, natomiast problem, czy będzie cło przywozowe na Białorusi – to jest do sprawdzenia w przepisach białoruskichinformacje o jednostce

 

Kwestia zależności pomiędzy firmą polską a firmą białoruską. Najlepszym wyjściem jest zawarcie tutaj umowy między obiema firmami, na mocy których białoruska firma będzie świadczyć usługi szwalnicze dla firmy polskiej. Mimo iż szycie będzie wykonywane na Białorusi, to firma białoruska wystawie firmie polskiej fakturę z obowiązkiem rozliczenia VAT przez firmę polską, bowiem w takim wypadku miejscem świadczenia usług na potrzeby podatku VAT będzie siedziba Usługobiorcy, jakim w tym wypadku będzie firma polska. Czyli po stronie polskiej nastąpi tzw. eksport usług, które będzie neutralny podatkowe (firma polska wykaże to w deklaracji, gdzie VAT naliczony = VAT należny). Może to wydawać się nieco mało logiczne, że skoro firma białoruska szyje odzież z tkanin dla firmy polskiej, a szycie odbywa się na Białorusi, to jednak miejscem świadczenia usług jest Polska, a nie Białoruś, ale tak właśnie wyglądają regulacje podatku VAT. Inaczej byłoby, gdyby usługi szycia były świadczone dla stałego miejsce działalności gospodarczej polskiej firmy na Białorusi. Wtedy usługa podlegałaby opodatkowaniu VAT na Białorusi.

(…)

Można być na ryczałcie i jednocześnie być VAT-owcem. Z tym, że tak, jak wskazałem – możliwość opodatkowania ryczałtem dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą. Dodatkowo pewne rodzaje działalności są wyłączone spod ryczałtu i tutaj musiałbym dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju działalność jest prowadzona. To mogłoby oznaczać, iż znów bardziej opłacałoby się prowadzić działalność w ten sposób, iż kupuje Pan towar od swoich rodziców za niską cenę (bo niskie są koszty produkcji i koszty materiałów) i sprzedaje Pan w Polsce np. z 3-krotną przebitką, a jednocześnie płaci Pan podatek 3% (OD PRZYCHODU, a nie od dochodu, czyli nie wlicza Pan kosztów). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »