Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura francuska

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-05

Pan jest obywatelem francuskim. Mieszka w Polsce i jest tu zameldowany od dłuższego czasu. Osiągnął dochody w Polsce w 2012 roku w wysokości brutto 3200 zł, otrzymuje również emeryturę francuską. Jak powinien się rozliczyć i czy od emerytury francuskiej musi zapłacić podatek dochodowy w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lu

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Zasadę tą stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jedną z takich umów jest umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. W artykule 4 tejże umowy strony postanowiły w pewnym sensie doprecyzować zasady ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (takie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych może być tylko jedno). W art. 4 ust. 1 umowa stanowi w odniesieniu do osób fizycznych, że określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu nie włączając jednak osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu, jaki osiągają ze źródeł położonych w wyżej wymienionym Państwie albo z tytułu majątku, jaki posiadają w tym Państwie. Dopiero gdy powyższe nie wystarcza, w połączeniu z prawem wewnętrznym na ustalenie miejsca zamieszkania stosuje się przewidziane w art. 4 ust. 2 zasady prowadzące do rozstrzygnięcia konfliktu w taki sposób, że osoba fizyczna zostanie uznana za mającą miejsce zamieszkania tylko w jednym państwie. Zgodnie z tymi zasadami:

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem;
  4. jeśli sytuacji tej osoby nie można uregulować zgodnie z postanowieniami liter a), b) i c), właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

Przyjmując, że pan, o którego sytuację Pani pyta, ma miejsce zamieszkania, zgodnie z powyższymi regułami w Polsce (gdyż np. tu obecnie znajduje się jego ośrodek interesów życiowych), sięgnąć należy do art. 18 umowy. Zgodnie z nim (co nie dotyczy tzw. funkcji publicznych) „emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce”.

Tym samym zarówno polskie dochody, jak i francuską emeryturę osoba, której dotyczy pytanie, musi opodatkować w Polsce na zasadach ogólnych (jak każdy polski podatnik). Zaznaczam, że emerytura nie podlega opodatkowaniu we Francji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »