Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Granty za odbyty staż w agencji europejskiej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-22

Proszę o poradę w kwestii odprowadzenia podatku od osób fizycznych za pobieranie tzw. grantów za odbyty staż w agencji europejskiej.  Na koniec stażu otrzymałam zaświadczenie o wysokości wypłaconych grantów wraz z informacją, że agencja nie potrącała żadnych kwot na podatek lub innych opłat jak ubezpieczenie itd. Czy powinnam wykazać to jako dochód w PIT za 2015 rok oraz odprowadzić podatek? Agencja ma siedzibę w Polsce, więc nie ponosiłam żadnych kosztów pobytu za granicą. Jeśli podlega to opodatkowaniu, to jakie koszty uzyskania przychodu powinnam wziąć pod uwagę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opis stanu faktycznego, jaki Pani przedstawiła, nie pozwala przeanalizować dokładnie sytuacji i jednoznacznie stwierdzić, z jakiego wypłatą tytułu mamy tu do czynienia. Zasadą jest, że każdy otrzymany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak istnieje cały szereg ulg, zwolnień i wyłączeń, również takich odnoszących się do grantów, staży i innego rodzaju świadczeń związanych z praktykami, stażami czy szeroko rozumianą nauką. Niekiedy wypłacający jest płatnikiem, tj. oblicza, pobiera i odprowadza podatek od wypłacanego świadczenia (np. wystawia wtedy PIT-11), możliwe jednak jest, że ze względu na określone zwolnienie czy ulgę nie wystawia PIT-11, gdyż nie pobiera podatku, a wystawia PIT-8C. Istnieje też możliwość, iż nie wystawia wypłacający w ogóle PIT.

Bardzo często, jeśli nie na ogół, staże w europejskich agencjach finansowane są z tzw. środków unijnych. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) mogłaby zatem realizować program stażowy tak korzystając, jak i nie korzystając z takich środków.

Jest to bardzo istotne, a niemożliwe do ustalenia na podstawie przesłanego przez Panią opisu, bowiem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Mimo że wprost nie wynika to z brzmienia, w tej kategorii właśnie mieszczą się często staże (co powoduje nieopodatkowywanie przychodów z nich). Przykładowo w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. akt III AUa 1423/11) czytamy:

„Zdaniem Sądu Apelacyjnego przychód osiągnięty przez skarżącą w okresie od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 29 kwietnia 2010 r. z tytułu stażu w ramach projektu nie mieści się w żadnej z wyżej wymienionych kategorii przychodu.

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy podatkowej wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, nazywanej dalej ustawą o finansach publicznych). W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przez środki europejskie – rozumieć należy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej są środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości i nie stanowi przedmiotu sporu, że projekt, organizowany przez Stowarzyszenie w, był finansowany z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Tym samym środki finansowe uzyskane, przez jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Obecnie, zgodnie z przywołanymi przepisami, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Środkami tymi są więc w przywołanym kontekście:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 • środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 • środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

W związku z powyższym istnieje duża szansa, iż otrzymane środki korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz by to potwierdzić, musi się Pani skontaktować z agencją lub w oparciu o posiadane dokumenty ustalić, w jaki sposób został sfinansowany Pani staż.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »