Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Granty za odbyty staż w agencji europejskiej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-22

Proszę o poradę w kwestii odprowadzenia podatku od osób fizycznych za pobieranie tzw. grantów za odbyty staż w agencji europejskiej.  Na koniec stażu otrzymałam zaświadczenie o wysokości wypłaconych grantów wraz z informacją, że agencja nie potrącała żadnych kwot na podatek lub innych opłat jak ubezpieczenie itd. Czy powinnam wykazać to jako dochód w PIT za 2015 rok oraz odprowadzić podatek? Agencja ma siedzibę w Polsce, więc nie ponosiłam żadnych kosztów pobytu za granicą. Jeśli podlega to opodatkowaniu, to jakie koszty uzyskania przychodu powinnam wziąć pod uwagę?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Opis stanu faktycznego, jaki Pani przedstawiła, nie pozwala przeanalizować dokładnie sytuacji i jednoznacznie stwierdzić, z jakiego wypłatą tytułu mamy tu do czynienia. Zasadą jest, że każdy otrzymany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak istnieje cały szereg ulg, zwolnień i wyłączeń, również takich odnoszących się do grantów, staży i innego rodzaju świadczeń związanych z praktykami, stażami czy szeroko rozumianą nauką. Niekiedy wypłacający jest płatnikiem, tj. oblicza, pobiera i odprowadza podatek od wypłacanego świadczenia (np. wystawia wtedy PIT-11), możliwe jednak jest, że ze względu na określone zwolnienie czy ulgę nie wystawia PIT-11, gdyż nie pobiera podatku, a wystawia PIT-8C. Istnieje też możliwość, iż nie wystawia wypłacający w ogóle PIT.

Bardzo często, jeśli nie na ogół, staże w europejskich agencjach finansowane są z tzw. środków unijnych. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) mogłaby zatem realizować program stażowy tak korzystając, jak i nie korzystając z takich środków.

Jest to bardzo istotne, a niemożliwe do ustalenia na podstawie przesłanego przez Panią opisu, bowiem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Mimo że wprost nie wynika to z brzmienia, w tej kategorii właśnie mieszczą się często staże (co powoduje nieopodatkowywanie przychodów z nich). Przykładowo w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. akt III AUa 1423/11) czytamy:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Zdaniem Sądu Apelacyjnego przychód osiągnięty przez skarżącą w okresie od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 29 kwietnia 2010 r. z tytułu stażu w ramach projektu nie mieści się w żadnej z wyżej wymienionych kategorii przychodu.

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy podatkowej wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, nazywanej dalej ustawą o finansach publicznych). W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przez środki europejskie – rozumieć należy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej są środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości i nie stanowi przedmiotu sporu, że projekt, organizowany przez Stowarzyszenie w, był finansowany z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Tym samym środki finansowe uzyskane, przez jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Obecnie, zgodnie z przywołanymi przepisami, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Środkami tymi są więc w przywołanym kontekście:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 • środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 • środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

W związku z powyższym istnieje duża szansa, iż otrzymane środki korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz by to potwierdzić, musi się Pani skontaktować z agencją lub w oparciu o posiadane dokumenty ustalić, w jaki sposób został sfinansowany Pani staż.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej

Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej po sprzedaży mieszkania? W dniu 2007 r. moja mama wykupiła lokal na własność z zasobów...

Opodatkowanie odszkodowania od najemcy

Wynajmuje lokal użytkowy instytucji. Najemca chce rozwiązać umowę wcześniej i wypłacić odszkodowanie. Z tytułu najmu place podatek dochodowy...

Wygrany samochód a podatki

Wygrałem samochód w konkursie o wartości ok. 150 tys. zł; 10% od wygranych zapłaci organizator. Jednak nie chcę tego samochodu i zdecydowałem...

Nabycie przez małżonka udziału w nieruchomości

W 2010 r. rozszerzyliśmy z żoną wspólnotę majątkową co do mojej nieruchomości. Mieszkanie to sprzedaliśmy 3 lata później. US twierdzi, że żona...

Najem dwóch mieszkań - swojego i innego

W związku ze zmianą pracy przeprowadziłem się do innego miasta, gdzie wynająłem mieszkanie. W celu „sfinansowania” tych kosztów sam...

Czy powiązania finansowe z byłym partnerem wykluczają wspólne rozliczenie z dzieckiem?

Proszę o informacje odnośnie możliwości rozliczenia się z fiskusem wraz z dzieckiem. Do czerwca zeszłego roku byłam w nieformalnym...

Wydatki na własne cele mieszkaniowe poniesione za granicą

Jak mogę uniknąć podatku 19% od odziedziczonej nieruchomości przy jej sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia spadku? Dodam, że ewentualne inwestycje we...

Podatek od sprzedaży mieszkania 3 lata po zakupie

Trzy lata temu kupiłem mieszkanie i teraz chcę je sprzedać. Czy to prawda, że od całości kwoty transakcji będę musiał zapłacić podatek dochodowy,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »