Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-09-17 • Aktualizacja: 2022-01-10

W 2007 r. sprzedałem nieruchomość i złożyłem oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. W kolejnym roku nabyłem działkę i wystąpiłem o warunki zabudowy. Otrzymałem odpowiedź negatywną; poradzono mi, żeby wydzielić część działki znajdującą się tuż przy drodze (składającą się z gruntu III i IV klasy) i starać się o warunki zabudowy na tę część. Okazało się jednak, że w międzyczasie weszły nowe przepisy, które zabraniają wydawania warunków zabudowy na gruncie klasy III. Czy w takiej sytuacji mogę jeszcze uniknąć kary (np. kupić kolejną działkę, na której możliwe jest wydanie warunków zabudowy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

Zbycie nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem a ulga w podatku dochodowym

Jak zakładam, mówimy tu o zbyciu nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem. Jeśli tak, to – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Wskazuje Pan na oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie: U.p.d.o.f.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) stanowi, że „wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży (…) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego”.

Czy grunt przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego mieści się w katalogu wydatków uprawniających do ulgi?

Czym jest grunt przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego? Jak wskazuje NSA: „Celem preferowanym przez ustawodawcę jest ułatwienie zaspokajana potrzeb mieszkaniowych. Wskazuje na to katalog wydatków, jakich dokonanie uprawnia do ulgi. W tym kontekście należy też dokonywać wykładni pojęcia »gruntu pod budowę budynku mieszkalnego«. Ustawodawca wskazuje bowiem w sposób konkretny przeznaczenie danego gruntu. Zakup nie może więc dotyczyć jakiegokolwiek gruntu, ale takiego, na jakim możliwa jest – zgodnie z obowiązującym prawem – budowa budynku mieszkalnego”. Ponadto sąd wskazuje, że „odwołując się do wykładni systemowej zewnętrznej (wobec braku definicji legalnej gruntu pod budowę w U.p.d.o.f.) stwierdzić należy, iż o przeznaczeniu danego gruntu pod budowę mogą świadczyć dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowiące zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, treść tego przepisu była identyczna w 2003 r.) podstawę wymiaru podatków. Charakter gruntu można także wykazać poprzez wskazanie na jego przeznaczenie, nadane mu w planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 u.p. i z.p., dane z ewidencji przedstawiają istniejący stan faktyczny, plan – planowane przeznaczenie) bądź poprzez przedstawienie dotyczącej tego terenu decyzji o warunkach zabudowy, która w braku planu zagospodarowania przestrzennego określa sposób zagospodarowania i zabudowy terenu (art. 4 ust. 2 u.p.i z.p., por. też wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2007 r., II OSK1531/06, opubl. w Lex pod nr 437955). Te bowiem dokumenty, według obowiązujących przepisów wskazują na dozwolony sposób zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, a więc na ich podstawie można stwierdzić, czy dany grunt może być wykorzystany pod budowę budynku mieszkalnego” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2010 r., II FSK 1109/09).

 

W Pańskim przypadku warunek uznania gruntu za grunt pod budowę budynku mieszkalnego nie jest zatem spełniony. Ponieważ upłynął już termin dwóch lat od dnia sprzedaży, w ciągu którego wydatek na cele mieszkaniowe trzeba było zrealizować, by skorzystać ze zwolnienia, wydatkowanie środków w sposób zgodny z celem i terminem wskazanym w zwolnieniu nie jest już możliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »