Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-09-17

W 2007 r. sprzedałem nieruchomość i złożyłem oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. W kolejnym roku nabyłem działkę i wystąpiłem o warunki zabudowy. Otrzymałem odpowiedź negatywną; poradzono mi, żeby wydzielić część działki znajdującą się tuż przy drodze (składającą się z gruntu III i IV klasy) i starać się o warunki zabudowy na tę część. Okazało się jednak, że w międzyczasie weszły nowe przepisy, które zabraniają wydawania warunków zabudowy na gruncie klasy III. Czy w takiej sytuacji mogę jeszcze uniknąć kary (np. kupić kolejną działkę, na której możliwe jest wydanie warunków zabudowy)?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Jak zakładam, mówimy tu o zbyciu nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem. Jeśli tak, to – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Wskazuje Pan na oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie: U.p.d.o.f.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) stanowi, że „wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży (…) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Czym jest grunt przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego? Jak wskazuje NSA: „Celem preferowanym przez ustawodawcę jest ułatwienie zaspokajana potrzeb mieszkaniowych. Wskazuje na to katalog wydatków, jakich dokonanie uprawnia do ulgi. W tym kontekście należy też dokonywać wykładni pojęcia »gruntu pod budowę budynku mieszkalnego«. Ustawodawca wskazuje bowiem w sposób konkretny przeznaczenie danego gruntu. Zakup nie może więc dotyczyć jakiegokolwiek gruntu, ale takiego, na jakim możliwa jest – zgodnie z obowiązującym prawem – budowa budynku mieszkalnego”. Ponadto sąd wskazuje, że „odwołując się do wykładni systemowej zewnętrznej (wobec braku definicji legalnej gruntu pod budowę w U.p.d.o.f.) stwierdzić należy, iż o przeznaczeniu danego gruntu pod budowę mogą świadczyć dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowiące zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, treść tego przepisu była identyczna w 2003 r.) podstawę wymiaru podatków. Charakter gruntu można także wykazać poprzez wskazanie na jego przeznaczenie, nadane mu w planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 u.p. i z.p., dane z ewidencji przedstawiają istniejący stan faktyczny, plan – planowane przeznaczenie) bądź poprzez przedstawienie dotyczącej tego terenu decyzji o warunkach zabudowy, która w braku planu zagospodarowania przestrzennego określa sposób zagospodarowania i zabudowy terenu (art. 4 ust. 2 u.p.i z.p., por. też wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2007 r., II OSK1531/06, opubl. w Lex pod nr 437955). Te bowiem dokumenty, według obowiązujących przepisów wskazują na dozwolony sposób zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, a więc na ich podstawie można stwierdzić, czy dany grunt może być wykorzystany pod budowę budynku mieszkalnego” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2010 r., II FSK 1109/09).

 

W Pańskim przypadku warunek uznania gruntu za grunt pod budowę budynku mieszkalnego nie jest zatem spełniony. Ponieważ upłynął już termin dwóch lat od dnia sprzedaży, w ciągu którego wydatek na cele mieszkaniowe trzeba było zrealizować, by skorzystać ze zwolnienia, wydatkowanie środków w sposób zgodny z celem i terminem wskazanym w zwolnieniu nie jest już możliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

W 2012 r. odziedziczyłem po ojcu 1/4 nieruchomości wraz ze starym domem. Dom był bardzo zniszczony, w związku z czym nie mogłem czekać 5 lat i sprzedałem go...

Obowiązek składania zeznania podatkowego

W ubiegłym roku podatkowym rozpocząłem pracę kontraktową na statku z zarządem w Niemczech. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, którą...

Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości

Moi dziadkowie byli właścicielami mieszkania. Po śmierci babci przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe. Prawa do lokalu nabyli mój ojciec, ciocia oraz...

Podatek liniowy

Jestem lekarzem. Do lipca 2012 r. z gabinetu prywatnego rozliczałem się podatkiem liniowym. Ponieważ w lipcu zawarłem umowę kontraktową na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »