Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zgłosić do US nabycie spadku po ojcu i mamie po latach od śmierci?

Marek Kowalski • Opublikowane: 2018-08-08 • Aktualizacja: 2021-05-21

Nabyłem wraz z siostrą aktem notarialnym spadek po ojcu: 1/2 mieszkania własnościowego oraz 30 tys. zł z konta ojca. Tato zmarł przed 2 miesiącami i tydzień później przyjęliśmy po nim spadek u notariusza. Wtedy również notariusz sporządził akt nabycie spadku po zmarłej w 2001 r. mamie: po 1/3 ja, ojciec i siostra. Wcześniej nie robiliśmy postępowania spadkowego po mamie. Jak i do kiedy zgłosić spadek po mamie i po ojcu? Czy w związku z otrzymanymi środkami z konta będę płacił podatek i w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zgłosić do US nabycie spadku po ojcu i mamie po latach od śmierci?

Spadek po ojcu a podatek od spadków i darowizn

Zatem są to dla prawa podatkowego dwa różne zdarzenia.

Pan w rozumieniu przepisów jest zstępnym (dzieckiem spadkodawcy).

W przypadku spadku po tacie powinien Pan złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia spadku.

Złożenie zeznania we wskazanym terminie spowoduje, że będzie Pan zwolniony w całości z podatku od spadku po tacie. Niezłożenie zeznania w tym termie spowoduje, że zapłaci Pan podatek od spadku, tak jak podatnik zaliczony do I grupy podatkowej. Wynika to z ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Kiedy należy zgłosić do US nabycie spadku?

„Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje:

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku; (…).”

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.”

Zatem w związku z otrzymanymi środkami z konta taty nie będzie Pan płacił podatku, o ile zgłosi Pan to we właściwym czasie do US.

Opodatkowanie spadku na zasadach jakie obowiązywały w 2001 r

Co do zasady, do spadków i darowizn stosuje się przepisy obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego. Jednak w przypadku cytowanego przepisu art. 4a ustawy nie ma on zastosowanie do spadku po mamie (zmarła w 2001 r.).

Wg przepisów przejściowych zmieniających ustawę o podatku od spadków i darowizn: do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy (nowelizującej), stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawa weszła w życie 1 stycznia 2007 r.). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku – czyli dnia śmierci spadkodawcy. Zatem chwilą decydującą o objęciu danego spadku zwolnieniem z art. 4a ustawy lub jego brakiem jest data śmierci spadkodawcy.

A to oznacza, co do zasady, opodatkowanie spadku po mamie ale na zasadach, jakie obowiązywały w 2001 r. Na zgłoszenie spadku po mamie jest więc znacznie krótszy termin – a mianowicie miesiąc od dnia przyjęcia spadku. Z ustawy:

„Art. 17a. 1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.”

Powinien Pan w zakresie spadku po mamie złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na druku SD-3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »