Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak walczyć o umorzenie podatku dla osoby niepełnosprawnej?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-20

Jestem osobą niepełnosprawną. Mama przed śmiercią zapisała mi działkę i dom. Mam do zapłacenia podatek od spadku. Utrzymuję się tylko z renty, mam na utrzymaniu dziecko. Mój brat też jest na rencie, a siostra samotnie wychowuje 3 dzieci. Nikt mi więc nie pomoże finansowo. Jak walczyć o umorzenie podatku w US dla osoby niepełnosprawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wskazuje Pani ani na moment powstania zobowiązania podatkowego (nie podaje Pani też daty śmierci mamy), ani też nie wskazuje, w jakim trybie procesowym (administracyjnym) toczy się sprawa przed organami. Uniemożliwia to precyzyjną ocenę tematu, niemniej jednak pozwala wskazać, co następuje.

W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (czyli zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). Jak wnioskuję z Pani opisu, powstało już w powyżej wskazany sposób (zapewne na skutek złożenia zeznania SD-3) zobowiązanie podatkowe, możliwe, iż obecnie już stanowi zaległość podatkową, tj. w uproszczeniu zobowiązanie podatkowe po upływie terminu zapłaty (podatek niezapłacony w terminie płatności).

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może co do zasady, na mocy art. 67 § 1 w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Proszę zauważyć, że organ może, nigdy nie musi, takiej ulgi udzielić, nigdy nie odbywa się to z urzędu a jedynie na wniosek, w którym wykazać należy istnienie tzw. ważnego interesu podatnika (ewentualnie interesu publicznego). Jego wykazanie daje więc organowi możliwość udzielenia ulgi, nie zobowiązuje go jednak do jej udzielenia. Organ może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Pamiętać warto, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Uzyskanie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego bez konieczności jego zapłaty, z tego powodu jest to ulga najtrudniejsza do uzyskania i by organ mógł w ogóle jej udzielić, ponad wszelką wątpliwość należy wykazać swój ważny interes. Czym jest ten interes, ustawa wprost nie wyjaśnia, bazuje się tu na ustaleniach doktryny. Przyjmuje się, raczej przez pryzmat przykładów, iż ważnym interesem jest gdyby zapłata (również w drodze egzekucji) spowodowała zagrożenie zdrowia i życia, a niekiedy i pozbawienie tzw. minimum egzystencji. Jak słusznie analizuje P. Boroszowski:

„Przykładowym uszczegółowieniem ważnego interesu może być zagrożenie egzystencji podatnika, jednakże nie wyczerpuje to »listy sytuacji«. Może to być również i taka sytuacja, w której pobranie zaległości np. znacznie osłabi zdolność podatnika do prowadzenia działalności. Zagrożony przez ewentualne pobranie podatku interes podatnika musi być w każdym razie ważny, a nie tylko zwykły. Jest to pewna wskazówka dotycząca hierarchii interesów. Każdy podatnik ma przecież interes w niepobieraniu od niego podatku, bo spowoduje to pozostawienie w jego kieszeni większej ilości środków niż w przypadku, kiedy podatek zostanie pobrany. Nie każdy ma natomiast ważny interes, który raczej należy utożsamiać z zagrożeniem egzystencji podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub ze znacznym osłabieniem zdolności gospodarczej podmiotu gospodarczego związanej z radykalnym zmniejszeniem środków obrotowych powstałym wskutek pobrania podatku, a w perspektywie z koniecznością ogłoszenia upadłości. Są to oczywiście jedynie przykładowe propozycje interpretacji ważnego interesu podatnika. Tu przede wszystkim organ podatkowy będzie dokonywał oceny wskazanych przez podatnika okoliczności pod kątem istnienia ważnego interesu.

Mogą zaistnieć również problemy ze skonkretyzowaniem pojęcia »zagrożenia egzystencji podatnika«. Nie chodzi tu oczywiście o widmo śmierci głodowej podatnika lub jego rodziny. Pojęcie egzystencji nie zostało zdefiniowane w polskim systemie prawnym, należy więc posłużyć się definicjami słownikowymi. Według Słownika języka polskiego, Warszawa 1988, s. 520, pod pojęciem egzystencji należy rozumieć istnienie, byt, życie, warunki życia. Dla celów podatkowych należy raczej przyjąć tę ostatnią wersję. Zagrożenie egzystencji podatnika będzie miało miejsce w takich przypadkach, w których wskutek zapłaty podatku znacznie zmniejszy się poziom życia podatnika i jego rodziny w porównaniu z dotychczasowym. Oczywiście przy takiej interpretacji w lepszej sytuacji będą podmioty o wyższym ;poziomie zamożności«. W wyroku NSA z dnia 27 września 1991 r., SA/Wr 817/91 (OSP 1993, z. 9, poz. 176) odniesiono zagrożenie egzystencji podatnika do sytuacji, w której podatnik wskutek poboru podatku spełniałby wymogi do uzyskania świadczeń pomocy społeczne” (Umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę).

Kluczem zatem jest wykazanie własnego interesu, braku możliwości zapłaty (np. zamieszkiwanie w odziedziczonym domu) bez nadmiernie negatywnych konsekwencji itp.

Reasumując, jeśli tego nie uczyniono, należy złożyć w sposób oficjalny wniosek o udzielenie ulgi. Organ podatkowy w efekcie przeprowadzenia postępowania zakończy sprawę w drodze decyzji, jeśli będzie ona niekorzystna, można od niej złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia. Dalej ewentualnie przysługiwać będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu II instancji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »