Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka VAT na systemy zabezpieczeń przed zwierzętami?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-31

Prowadzę działalność gospodarczą – montujemy zabezpieczenia elektryczne przeciwko zwierzętom na domach. Zabezpieczenie polega na wykonaniu instalacji prądowej na budynku. Czy wystawiając fakturę VAT dla klienta na usługę zabezpieczenia domu naszą instalacją, zastosować 8% VAT czy 23%? Chodzi o domy jednorodzinne o powierzchni poniżej 300 m2 przestrzeni użytkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Montaż systemu zabezpieczeń przeciwko zwierzętom stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane świadczenie usług. Co do zasady, stawka podatku dla świadczenia usług wynosi 23%. Jednakże, jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy VAT, obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy – przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – art. 41 ust. 12c ustawy.

Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

  • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
  • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
  • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Wypracowane do tej pory orzecznictwo oraz dostępne interpretacje wskazują, że montowanie wszelkich systemów alarmowych oraz systemów zabezpieczeń na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym kwalifikuje się do stosowania obniżonej stawki VAT 8%.

Nie znalazłem wprawdzie żadnej interpretacji mówiącej bezpośrednio o systemach alarmowych przeciwko zwierzętom, jednak na zasadzie analogii można odnieść inne interpretacje mówiące o ogólnie rozumianych systemach alarmowych i zabezpieczających.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2015 r., nr IBPP2/4512-150/15/WN wskazał:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się montażem, modernizacją systemów bezpieczeństwa (kamery, alarmy, P/Poż – instalacje niskoprądowe).

Wymienione we wniosku usługi modernizacji systemów zabezpieczeń będą polegać na doposażeniu oraz polepszeniu funkcjonowania działania systemów zabezpieczeń, które już na obiekcie istnieją. Modernizacja z perspektywy Wnioskodawcy opierać się może również na naprawie sprzętu wadliwego oraz na zakupie zupełnie nowego sprzętu służącego do zabezpieczenia mienia. Do ww. czynności modernizacyjnych lub remontu Wnioskodawca będzie zużywać materiały niezbędne do zrealizowania prac wynikających z umowy. Cena usługi określona na fakturze będzie obejmować całość świadczenia modernizacji lub remontu, tj. wartość zużytych materiałów oraz kosztów robocizny.

Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie montażu lub modernizacji (remontu) monitoringu lub alarmów stanowią usługi modernizacji obiektu budowlanego. Wynikiem tych usług jest wyposażenie istniejącego budynku w nowy system lub modernizacja (unowocześnienie) dotychczas istniejącego systemu, a w efekcie czego następuje trwałe ulepszenie jak też unowocześnienie samego budynku jako całości. Następuje też poprawa jego funkcjonalności. Co istotne, efekty tych usług niewątpliwie są trwale związane z obiektami, w których są one wykonywane.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, na tle powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie wykonywać świadczenie polegające na usłudze montażu lub modernizacji (remontu) systemu zabezpieczeń wraz z niezbędnymi materiałami do jego wykonania, w ramach modernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie to, wykonywane w ramach jednej oferty lub umowy obejmującej wartość zużytych materiałów oraz koszty robocizny, opodatkowane będzie 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2014 r., ITPP1/443-150/14/DM:

„Reasumując, dla usług instalowania, konserwacji, modernizacji i napraw systemów alarmowych, instalowanych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług.”

W rezultacie wskazać należy, że instalowanie systemów zabezpieczeń przeciw zwierzętom stanowi modernizację budynku. Jeżeli budynek spełnia kryteria budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, może Pan stosować 8% stawkę podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »