Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US sprzedając halę

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-08-16

W roku 1995 kupiłem jako osoba fizyczna wraz z małżonką nieruchomość o pow. 0,6 ha, na której jest hala oraz towarzyszące pomieszczenia. Tę nieruchomość wpisałem na stan środków trwałych i zgodnie z przepisami co miesiąc wpisywałem kwotę amortyzacji do KPiR. Amortyzacja została zakończona w 2001 roku, W tym roku zlikwidowałem prowadzoną działalność gospodarczą. Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US, sprzedając nieruchomość, będąc już osobą, która nie prowadzi żadnej działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Art. 10.

1. Źródłami przychodów są: (…)

8)odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

9) inne źródła.

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3) składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie”.

Jak rozumiem, zakończył Pan działalność, w ramach której wykorzystywał Pan własną nieruchomość. Generalnie likwidacja działalności gospodarczej nie oznacza obowiązku zapłaty podatku dochodowego od składników majątku pozostałych na dzień likwidacji tej działalności – w tym nieruchomości własnych. Konieczność taka może się pojawić w przypadku odpłatnego zbycia tych składników.

Składniki wskazane w wykazie nie stracą status majątku firmowego. Jeżeli Pan jako były przedsiębiorca zdecyduje się na ich sprzedaż przed upływem sześciu lat od pierwszego miesiąca po likwidacji, kwoty uzyskane z tej transakcji będą traktowane jako przychód z działalności.

W obecnym stanie prawnym, likwidując swoją samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, musiał Pan stosownie do art. 24 ust. 3a–3a. sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. porządzić wykaz pozostałych na ten dzień składników majątku.

Dane w wykazie są pomocne przy podatkowym rozliczeniu odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności. Przychód, ze zbycia składników pozostałych po zakończeniu działalności gospodarczej, dokonanego po jej zakończeniu, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje odpłatne zbycie składników majątku pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej jako podstawę osiągania przychodów z działalności gospodarczej, nawet gdy transakcja ta nie następuje w wykonaniu tej działalności.

(…)

Według jednego podglądu przy zbyciu po 5 latach od nabycia (co miało miejsce w 1995 r.) obowiązek podatkowy nie powstanie, gdyż zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane.

Według drugiego podglądu –obowiązek podatkowy nie powstanie w sytuacji, gdy zbycie będzie po okresie 6 lat (nie ma zastosowania zasada niepodlegania opodatkowaniu zbycia nieruchomości po okresie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane).

Co będzie za 5 lub 6 lat – niestety nie wiadomo. A zatem nie wiadomo, jakie będą zasady opodatkowania oraz jaka będzie stawka.

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »