Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka kwota darowizny nie podlega zgłoszeniu do urzędu?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-25

Jaką kwotę gotówki przekazanej „do ręki” bez zgłaszania do urzędu możemy otrzymać od rodziców żony? My i oni mamy wspólność majątkową, a celem darowizny jest zakup mieszkania. Wydaje nam się, że możemy otrzymać 4 razy po kwocie 9637 zł – czy mam rację? Dodam, że wraz z żoną mamy już mieszkanie, a to nowe ma być dla syna – ale bez wpisania go w akcie notarialnym, no i sam się dorzuca do zakupu. Żona i jej rodzice są obcokrajowcami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, że opodatkowaniu podlega, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (I grupa obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Prawdą również jest, ze limit ten oblicza się z uwzględnieniem darowizn w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Gdy limit ten przekracza się, tak jak w opisanym przypadku, można skorzystać ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. Zwalnia się od podatku, zgodnie z tym przepisem, nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. Widać wyraźnie, że zwolnienie to wymaga określonego przeznaczenia, w terminie 12 miesięcy, otrzymanych środków. Dopiero wypełnienie tych warunków powoduje „kwalifikowanie” do zwolnienia.

Uwzględnienia wymagają również zasady ogólne podatku od spadków i darowizn, tj. m.in. podleganie podatkowi od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, oraz zasadę „domicylu podatkowego” stanowiącą, że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili m.in. zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli zatem każdy z małżonków, jako odrębny podatnik, dostanie od rodziców jednego z nich 4 x 9637 zł (w tym 2 x 9637 zł na wyżej wymienione cele mieszkaniowe i wypełni warunki zwolnienia), podatek rzeczywiście się nie pojawi, nie powstanie zobowiązanie podatkowe. Tym samym ma Pan rację, wskazując, iż łącznie jako małżonkowie mogą Państwo otrzymać 8 x 9637 zł od rodziców żony, co nie będzie rodzić konieczności rozliczenia się z fiskusem.

Dodać do powyższego należy, w kontekście Państwa zamiarów, iż nie ma znaczenia, że posiadają już Państwo mieszkanie, niemniej jednak nabywcami kolejnego również muszą być Państwo, a nie syn, by wskazana kwota (4 x 9637 zł) korzystała ze zwolnienia. Jeśli bowiem nabywcą będzie tylko syn, to Państwo nie spożytkują środków zgodnie ze zwolnieniem. Jeśli, jak Pan wskazuje, syna nie ma w akcie notarialnym, nie jest nabywcą, więc dla Państwa zwolnienia jest to dobre. Niemniej jednak jeśli „dorzuca” on się do zakupu tego mieszkania, to organ podatkowy, sklasyfikuje to jako darowiznę od syna dla rodziców (chyba że wykażą Państwo co innego, a dalsze konsekwencje zależeć będą od kwoty).

Przypomnę tu tylko, że istnieje art. 4a ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zgodnie z którym, „bez względu na kwotę zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Jest jeszcze jedna kwestia, gdy w kontroli powoła się Pan na zaistniałą sytuację (i słusznie na 8 x 9637), organ może domagać się wykazania, jak gotówka ta trafiła do kraju. Tu trzeba pamiętać, że obowiązek zgłoszenia, przy wwiezieniu do kraju, obejmuje krajowe i zagraniczne środki płatnicze, których wartość przekracza znacznie równowartość 10 000 euro. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »