Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-07-24

Pewna firma zamówiła towar z Niemiec, który potem będzie odsprzedany klientowi*. Wspomniana firma otrzymała fakturę pro forma z datą 20.01.2010 r. Dokonano zapłaty ustalonej kwoty (w euro). Firma otrzymała fakturę – już nie pro forma – z datą 27.01.2010 r., zaś towar dotarł do Polski 3.02.2010 r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Z jaką datą wystawić fakturę wewnętrzną? Według jakiego kursu przeliczyć euro na złotówki?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jednak w przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

 

Zatem obowiązek podatkowy powstaje w opisanym przez Pana przypadku w styczniu i w rejestrach za styczeń należy tę „operację” ująć. Wewnętrzną fakturę należy wystawić w tym konkretnym przypadku równo z powstaniem obowiązku podatkowego, czyli również ze styczniową datą. Należy zastosować kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, którym jest data wystawienia faktury.

 

W doktrynie znajdziemy wiele analiz dających podstawę do takiego terminu wystawienia faktury wewnętrznej, mimo że nie wynika to bezpośrednio z ustawy. Między innymi Rafał Styczyński wskazuje: „Faktura wewnętrzna jest dokumentem księgowym określającym wysokość VAT należnego do zapłaty na podstawie otrzymanej od sprzedawcy – kontrahenta zagranicznego – faktury dokumentującej WNT. Jest ona podstawą do odliczenia podatku naliczonego.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie wskazuje szczególnego terminu wystawienia faktur wewnętrznych. Odwołuje się jedynie do zasad przewidzianych dla normalnych faktur (najpóźniej 7. dnia od dnia wydania towarów). Z tym wyjątkiem, że można wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie transakcje w danym okresie rozliczeniowym. Przyjmuje się jednak w praktyce, że faktura powinna być wystawiona nie później niż w okresie, kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Obowiązek podatkowy w WNT powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Jeśli jednak sprzedawca wystawił fakturę przed tym terminem, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia tej faktury.

W związku z tym datą wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej WNT powinna być data powstania obowiązku podatkowego z tytułu tego rodzaju nabycia” (Vademecum Doradcy Podatkowego 1/2010, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


Analogiczne stanowisko znajdzie Pan w pismach organów. Warto wskazać na przykład pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2009 r. (sygnatura: ILPP2/443-1146/08-2/AD). Pytanie podatnika brzmiało: „Czy wystawienie przez spółkę faktury wewnętrznej VAT dokumentującej WNT z datą faktycznego otrzymania towaru od kontrahenta z UE jest prawidłowe, pomimo tego że faktura od dostawcy unijnego dostarczana wraz z towarem ma datę wcześniejszą niż data dotarcia tego dokumentu i towaru do spółki?”. Organ odpowiedział: „Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, gdy data wystawienia faktury jest wcześniejsza niż rzeczywisty moment dostarczenia towaru, do przeliczenia waluty obcej na złote stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, którym jest data wystawienia faktury”.

 

Pozwolę sobie przytoczyć ciągle aktualne uzasadnienie organu z ww. pisma. Organ słusznie podaje: „Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się – w myśl art. 9 ust. 1 ustawy – nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W świetle art. 9 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.), przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 

1) nabywcą towarów jest:

  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
    – z zastrzeżeniem art. 10;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

 

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ustawodawca określił w treści art. 20 ust. 5-9 ustawy.

Z zasady wyrażonej w art. 20 ust. 5 ustawy wynika, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje nabyć towarów od dostawców mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE. Zainteresowany wraz z towarem otrzymuje jednocześnie fakturę wystawioną przez dostawcę, dokumentującą dostawę towarów. Data wystawienia tej faktury jest wcześniejsza niż rzeczywisty moment dostarczenia towaru. Zgodnie z powołanymi przepisami mamy zatem do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez dostawcę.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Jak stanowi § 23 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku:

1) czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;
2) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku (§ 23 ust. 2 rozporządzenia).

Jak w wielu przypadkach związanych z obowiązkiem wystawienia faktury termin wystawienia takiego dokumentu został określony przepisami. Stosownie do regulacji § 23 powołanego rozporządzenia, do wystawiania faktur wewnętrznych stosuje się także § 9 tego rozporządzenia. Ta regulacja nakazuje wystawienie faktury nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Niemniej należy zwrócić uwagę także na art. 106 ust. 7 ustawy, z którego wynika możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej, dokumentującej łącznie wszystkie czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonane w jednym okresie rozliczeniowym.

W myśl art. 31a ust. 1 ustawy (obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.), w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Reasumując, analiza opisanego stanu faktycznego w konfrontacji z przywołanymi przepisami prowadzi do wniosku, że dla wnioskodawcy kluczowe znaczenie ma moment powstania obowiązku podatkowego (w przedmiotowej sprawie jest to dzień wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego), a do przeliczenia waluty obcej na złote stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego”.


Do sprzedaży nabytych towarów zastosowanie znajdują zasady ogólne.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 5.02.2010 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek VAT od aportu – czy wartość aportu zawiera VAT?

Gmina na rzecz spółki ciepłowniczej wniosła aportem – w zamian za objęcie udziałów – używane węzły cieplne. Wycena węzłów w łącznej...

Nieopodatkowana sprzedaż (VAT) dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Od jakiej daty (1 stycznia czy 2 sierpnia) należy liczyć limit nieopodatkowanej (VAT) sprzedaży towarów i usług dla właścicieli lokali we wspólnocie...

Usługi medyczne

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (nie jestem lekarzem ani w ZNOZ). Moje usługi służą poprawie zdrowia....

Import usług

Firma polska (ma VAT-UE) poszukuje firm, które będą dla niej świadczyły usługi pośrednictwa sprzedaży (agencyjne): firma zrejestrowana na Litwie na terenie...

Jaka stawka VAT na usługi gastronomiczne?

Prowadzę własną działalność gospodarczą (PKD 55.20.Z). Przyjęłam zamówienie na obsługę przyjęcia weselnego w moim obiekcie. Zgodnie z umową w skład...

Świadczenie usługi we Francji

Świadczę usługę budowy domu we Francji jako mała firma mająca działalność zarejestrowaną w Polsce. Dom buduję dla osoby prywatnej....

Autohandel i rozliczanie VAT marża

Otwarliśmy z mężem działalność gospodarczą – autohandel – nie autokomis. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »