Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?

Autor: Barbara Wallas

W 2001 r. zmarła moja mama, natomiast w 2002 r. ja i mój tata nabyliśmy spadek po mamie na podstawie decyzji sądu. Mieszkanie zajmuje tata, ja mam własny dom. Nigdy nie zgłaszałam nabycia spadku do urzędu skarbowego. Czy powinnam to zgłosić? Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (w obecnym brzmieniu – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) „obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych”.

 

Według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

 

Natomiast art. 6 ust. 4 stanowi: „Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia”.

 

I dalej, zgodnie z art. 17a ww. ustawy, „podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania”.

 

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

 

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, iż zobowiązanie z tytułu nabytego spadku przedawniło się.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info