Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-12-21

Proszę o informacje na temat przedawnienia zobowiązań podatkowych. Czy i kiedy przedawniają się zobowiązania objęte zastawem skarbowych albo wpisem na hipotekę? Co przerywa ten okres przedawnienia i jak się go liczy ponownie? Chodzi o zobowiązania spółki z o.o.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Problematyka ta uregulowana jest głównie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 j.t. ze zm.; dalej jako „ord.pod.”) w Dziale III, Rozdziale 8 zatytułowanym „Przedawnienie” – czyli w art. 68 do art. 71 ww. ustawy.

Nim jednak przejdę do terminów przedawnienia, wskazać muszę, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

  1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania – czyli jak się potocznie mówi „z mocy prawa” (np. VAT, i w normalnych okolicznościach podatek dochodowy itp.);
  2. doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania (np. podatek od spadków i darowizn).

Dla zobowiązań wymienionych w pkt 2, aby w ogóle można było mówić o terminie przedawnienia, najpierw zobowiązanie musi powstać, a nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Chyba że podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– wtedy termin na doręczenie decyzji ulega wydłużeniu i zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tu bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

Zatem w opisanej sytuacji, gdy zobowiązanie powstaje na skutek doręczenia decyzji, dopiero od tego momentu liczyć możemy upływ okresu przedawnienia.

Zasadą wynikającą z art. 70 § 1 ord.pod. jest, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Pyta Pani: „Czy i kiedy przedawniają się zobowiązania objęte zastawem skarbowych albo wpisem na hipotekę? Co przerywa ten okres przedawnienia i jak się go liczy ponownie?”

Zgodnie z art. 70 § ord.pod. nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. W praktyce powyższe oznacza, że na skutek upływu terminu przedawnienia zobowiązanie podatkowe nie przedawnia się, a zatem nie wygaśnie, lecz egzekucja może zostać dokonana tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Warunkiem niezbędnym dla skutku prawnego w postaci braku przedawnienia jest pozostawanie w obrocie prawnym skutecznego zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu. Zgodzić należy się zatem, że tu „po upływie terminu przedawnienia dochodzi do przekształcenia odpowiedzialności osobistej dłużnika w odpowiedzialność rzeczową” [wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2012 r. I SA/Kr 33/12].

We wspomnianym biegu przedawnienia mogą zachodzić zawieszenia i przerwy zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli z art. 70 § 2 do § 7. Tu zauważyć trzeba, że po przerwaniu bieg terminu przedawnienia biegnie on na nowo, po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia wskazanego w przywołanych przepisach.

Pyta Pani o przerwanie biegu terminu przedawnienia – bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości, a biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. Druga z sytuacji, w której dochodzi do przerwania biegu, to zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, w tej sytuacji bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »