Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konieczność zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania ze spadku

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-08-07

Niecały rok temu zmarła moja mama, pozostawiając w spadku mnie i siostrze spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Siostra sprzedała mieszkanie i swoją część pieniędzy przeznacza na spłatę kredytu budowlanego; ja od swojej części muszę zapłacić podatek. Stąd pytanie: czy muszę płacić ten podatek, jeżeli mieszkałam w tym mieszkaniu przez kilkanaście lat i dopiero jakieś 10 lat temu wyprowadziłam się do swojego mieszkania? Moja siostra nie utrzymywała z nami kontaktu i nie opiekowała się mamą przez okres choroby. Mam na to świadków. Czy mogę unieważnić sprawę spadkową, ponieważ siostra nie chce podzielić się ze mną podatkiem, a to ona się uparła na szybką sprzedaż tego mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie sprostujmy jedną kwestię: otóż odziedziczyła Pani wraz ze swoją siostrą po połowie mieszkanie i zostało ono sprzedane –według Pani sprzedała je siostra, ale jednocześnie wskazuje Pani, że „siostra sprzedała mieszkanie i swoją część pieniędzy przeznacza na spłatę kredytu budowlanego; ja od swojej części muszę zapłacić podatek” – co pozwala na wniosek, że mieszkanie sprzedały Panie wspólnie jako jego współwłaścicielki.

Jak już Pani wie, w razie sprzedaży odziedziczonego mieszkania w okresie 5 lat od końca roku, w jakim nastąpiło odziedziczenie, sprzedaż ta co do zasady podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zależne od zamieszkiwania w odziedziczonym mieszkaniu, ani od zameldowania w tym mieszkaniu. Tym bardziej nie jest zależne od relacji, jakie istnieją pomiędzy współwłaścicielami (spadkobiercami) lub relacji spadkodawcy (mama) i spadkobiercy (siostra).

Fakt, iż: mieszkała Pani sama w tym mieszkaniu przez 14 lat oraz nie mieszka w tym mieszkaniu od 1991 roku z uwagi na wyprowadzenie się do swojego mieszkania nie wpływa w żaden sposób na Pani obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży mieszkania w opisanej sytuacji. Podatek dochodowy z tego tytułu nie jest zależny od tych okoliczności.

Jedyną przyczyną, dla jakiej podatek ten występuje w opisanej sytuacji, jest właśnie sprzedaż we wskazanym wyżej okresie.

Jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art.10.1. Źródłami przychodów są: (…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W przypadku gdy mieszkanie jest odziedziczone przez dwie lub więcej osób, stają się one jego współwłaścicielami. W razie sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat każdy ze współwłaścicieli jest samodzielnym podatnikiem z tytułu uzyskanego przychodu ze sprzedaży.

Każdy samodzielnie odpowiada za podatki i samodzielnie je płaci. Nie ma regulacji ustanawiającej, że przy współwłasności nieruchomości i jej sprzedaży w całości współwłaściciele odpowiadają za podatki solidarnie (wszyscy i za podatki wszystkich).

Siostra nie ma obowiązku prawnego, by zapłacić część podatku (lub całość), jaki wypadnie Pani z tytułu sprzedaży mieszkania.

Doszło do sprzedaży całego mieszkania, a zatem także Pani udziału. Bez Pani zgody nie byłoby możliwe sprzedanie całego mieszkania. A skoro Pani się zgodziła, powinna liczyć się z koniecznością samodzielnej zapłaty podatku dochodowego.

Sprawa spadkowa to zapewne postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Bez prawomocnego postanowienia w tym zakresie (lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia) nie byłoby możliwe udowodnienie swych praw do mieszkania a tym samym jego sprzedaż. W ramach tego postępowania ustalane jest tylko to, kto dziedziczy po danej osobie oraz w jakim zakresie.

Postanowienie to nie jest podstawą do wysuwania przez Panią żądań wobec siostry związanych z zapłatą podatku dochodowego za sprzedaż mieszkania.

Unieważnienie sprawy spadkowej a zasadniczo zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest możliwa, o ile pojawiłyby się nowe okoliczności (np. nowi spadkobiercy), co pozwoliłoby na stwierdzeniem, że osoby wymienione w postanowieniu nie są spadkobiercami lub że spadkobiercami są także osoby niewymienione w tym postanowieniu.

Jeżeli więc nie ma innych spadkobierców – to nie widzę szans na zmianę postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku, a tym bardziej na „unieważnienie sprawy spadkowej”.

Ewentualna zmiana postanowienia nie wpływa na konieczność samodzielnej zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania przez każdego ze spadkobierców.

Pani jak każdy podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Jeżeli nie skorzysta Pani z ulgi mieszkaniowej – to powinna Pani ten podatek (dochodowy) zapłacić najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku po roku, w jakim nastąpiła sprzedaż mieszkania.

W razie chęci skorzystania z ulgi wskazuje Pani to w zeznaniu podatkowym i musi wykorzystać pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art.21.1. Wolne od podatku dochodowego są: (...)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »