Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje wprowadzenie kasy fiskalnej z opóźnieniem

Wioleta Biel • Opublikowane: 2017-01-04

Prowadzę firmą oferującą usługi. Wystawiam faktury VAT. Większość moich klientów to firmy. Gdy wykonuję usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to zawsze wystawiam fakturę VAT – za usługę wraz z materiałem. Do tej pory nie stosowałam kasy fiskalnej, gdyż korzystałam ze zwolnienia – można było wystawić maks. 50 faktur dla maks. 20 odbiorców prywatnych. Myślałam, że to zwolnienie nadal obowiązuje. Dzisiaj dowiedziałam się, że już nie. Muszę mieć kasę fiskalną – więc dobrze, zainstaluję. Ale co w przypadku, gdy nie zrobiłam tego terminowo? Termin, jak się okazało, upłynął ponad rok temu. Nie chciałabym mieć problemów w urzędzie skarbowym. Jak wyprostować to opóźnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli nie zastosują się do tego wymogu, powinni liczyć się z konsekwencjami podatkowymi (dodatkowym zobowiązaniem podatkowym), a nawet karno-skarbowymi.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek rejestracji kasy fiskalnej na czas, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Jeżeli mowa o odpowiedzialności karno-skarbowej, to zgodnie z art. 60 § 1. Kodeksu karno-skarbowego (K.k.s.) – kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi (którymi na podstawie art. 53 § 21 pkt 5 K.k.s. są m.in. urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej), podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W 2016 r. 1 stawka dzienna wynosi 185 zł (10% minimalnego wynagrodzenia). Zgodnie z § 4 ww. artykułu w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego, polegającego na nieprowadzeniu księgi, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia). Poprzez „wypadek mniejszej wagi” należy rozumieć czyn zabroniony, który w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności – zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe – zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu.

Prócz kary za nieprowadzenie ksiąg, w grę może wchodzić także kara skarbowa za naruszenie procedury rachunkowej, gdyż zgodnie z art. 62 § 1 – kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Karze tej podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Warto zauważyć, że wskazanej wyżej odpowiedzialności karno-skarbowej można uniknąć w przypadku skorzystania przez podatnika z tzw. instytucji czynnego żalu. Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Prócz dodatkowego zobowiązania podatkowego, podatnicy, którzy na czas nie zarejestrowali kasy fiskalnej, nie mogą skorzystać z ulgi, wynikającej z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, który mówi, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Wynika z tego, że brak rejestracji kasy w obowiązującym terminie wyklucza dokonanie odliczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »