Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola Urzędu Skarbowego za sprzedaż na Allegro - zaległy VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-01-18

Prowadziłam sprzedaż na Allegro i Urzęd Skarbowy zapukał do moich drzwi. W zeszłym roku miałam kontrolę niezgłoszonej działalności gospodarczej za 2014 r. Zapłaciłam zaległy podatek + odsetki, niestety okazało się, że w pod koniec 2014 r. przekroczyłam 150t tys. zł (sprzedaż) i kwalifikuję się do VAT-u. Obecnie mam kontrolę podatku dochodowego za 2015 r., ale już mi powiedziano, że mam się szykować na kontrolę z VAT-u. Przedmioty, które sprzedawałam, sprowadzałam z zagranicy przeważnie z UK, gdzie podatek 20% był wliczony w cenę. Niestety nie posiadam żadnych faktur (tylko potwierdzone zamówienia z wyszczególnionymi kwotami), ponieważ kupowałam jako osoba prywatna. Powiedziano mi, że jeżeli nie posiadam faktur, zostanie mi naliczony podatek 23%. Jeżeli nie ma wyjścia z tej sytuacji, to zapłacę, już nawet pytałam, czy kontrolę VAT-u mogą mi zrobić jak najszybciej na moją prośbę, bo odsetki mnie potem dobiją. Podobno nie ma problemu. Czy jest coś, co można zrobić w sprawie tego VAT-u, czy jest to sytuacja beznadziejna i po prostu trzeba zapłacić, im szybciej, tym lepiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nawet gdyby miała Pani brytyjskie faktury z 20% (standard rate) naliczonym VAT-em, to podatek ten nie może być w Polsce odliczony. Zasadą jest, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

„1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

2) w przypadku importu towarów – kwota podatku:

a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,

b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,

c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,

d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

5) (uchylony);

6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;

7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka”.

Warto dodać, że zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi a transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (według polskich przepisów).

Reasumując, nie ma możliwości odliczenia podatku od wartości dodanej (z GB) od podatku należnego w kraju.

Nabywając towar w innym kraju wspólnoty, by nie ponosić ciężaru VAT, należy zarejestrować się do transakcji wewnątrzwspólnotowych (otrzymuje się tzw. numer NIP z krajowym prefiksem), a nabycia rozlicza się w procedurze WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru). Dzięki temu wystawca – dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) – faktury stosuje stawkę 0%. U nabywcy ma miejsce WNT, tj. co do zasady (jest wiele wyjątków), nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Jak stanowi art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, WNT ma miejsce, gdy:

„1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

– z zastrzeżeniem art. 10;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a”.

WNT ma miejsce również wtedy gdy:

„1) nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony powyżej w pkt 1,

2) dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony powyżej w pkt 2

– jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu”.

W Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (nabywca jest w kraju podatnikiem, nabywa ze stawką 0% ale rozlicza 23% VAT, naliczony i należny, w kraju). Zasadą jest, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Gdy warunki dla WNT u nabywcy (czyli i WDT u dostawcy) nie są spełnione, nabywca nie mający prawa w kraju do odliczenia podatku naliczonego może podjąć działania w celu odzyskania podatku zapłaconego w kraju sprzedawcy. Tu procedury są różne w zależności od okoliczności, niekiedy wymagana jest rejestracja do VAT w kraju, w którym dokonywało się zakupów, a w innych przypadkach można ubiegać się o zwrot korzystając z wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF). To już jednak zupełnie inny sprawa niż ta, którą porusza Pani w swoim pytaniu.

W zakresie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przekroczyła kwotę 150 000 zł, zwolnienie utraciło moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Dzieje się to z mocy prawa, tym samym podatek w stawce 23% (właściwej dla towaru) zostanie tu określony jako należny, a nie będzie można od niego odliczyć podatku od wartości dodanej z innego kraju wspólnoty. Można by odliczyć podatek naliczony z faktur „krajowych”, co pomniejszyłoby podatek należny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »