Korekta faktur z powodu przekroczenia limitu VAT

Autor: Marcin Sądej

W listopadzie 2019 r. przekroczyłem 200 tys. zł przychodu, a wcześniej byłem zwolniony z VAT-u. Dopiero w marcu zauważyłem przekroczenie limitu VAT. Muszę teraz dokonać korekty faktur po przekroczeniu limitu i dołączyć do nich 23% VAT-u. Jeden z kontrahentów nie zgadza się na dopłatę. Kto ma rację? Jak mam uporządkować te sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korekta faktur z powodu przekroczenia limitu VAT

Korekty faktur po przekroczeniu limitu VAT

Dokonana przez Pana korekta faktury jest jak najbardziej działaniem prawidłowym i zgodnym z przepisami podatkowymi.

Należy przede wszystkim wskazać, że zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. To oznacza, że już od tej daty podatnik zwolniony z VAT–u staje się podatnikiem czynnym. Jest to okoliczność o charakterze materialnym, a nie formalnym, co oznacza, że nawet jeżeli podatnik nie złoży w terminie VAT–R, tj. nie zarejestruje się w terminie, to i tak jest traktowany jako podatnik czynny VAT już od daty przekroczenia limitu. Późniejsze złożenie VAT–R stanowi jedynie potwierdzenie wystąpienia tej okoliczności, co jednak nie zmienia faktu, że już od daty przekroczenia limitu podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT z pełnymi tego konsekwencjami, co objawia się m.in. w wystawianiu faktur z wykazanym podatkiem VAT.

Podstawa prawna wystawiania korekty faktur

W przypadku, gdy faktury uwzgledniające podatek VAT nie zostały wystawione, należy wystawić korektę faktury. Potwierdzają to również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 4 kwietnia 2018 r., sygn. 0113–KDIPT1–1.4012.118.2018.2.MSU, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

„Z okoliczności sprawy wynika, że w 2016 r. wartość sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Zatem Wnioskodawczyni, jako podatnik korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy wystawiała faktury sprzedaży. Jak wskazuje Wnioskodawczyni, przekroczenie ww. limitu miało miejsce 19 września 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczyła ten moment. Natomiast, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni dokonała rejestracji jako czynny podatnik VAT wykazując datę przystąpienia do VAT na miesiąc utraty zwolnienia (czyli 19 września 2017 r.).

Zatem w omawianej sprawie Wnioskodawczyni od 19 września 2017 r. posiada status podatnika VAT czynnego, a tym samym Wnioskodawczyni za ten okres w odniesieniu do wykonywanych czynności na rzecz innych podatników powinna wystawiać faktury dokumentujące wykonane czynności.

W rezultacie w niniejszej sprawie, w celu prawidłowego rozliczenia wykonanych przez Wnioskodawczynię usług, do wystawionych w okresie od 19 września do końca grudnia 2017 r. faktur powinna wystawić – w myśl art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy – faktury korygujące. W wystawionych fakturach korygujących, zgodnie z zapisami art. 106j ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy, należy wskazać przyczynę korekty oraz odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania, kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Faktury korygujące Wnioskodawczyni winna wystawić z datą bieżącą (będzie to data wystawienia faktury). Tym samym Wnioskodawczyni w wystawianych fakturach korygujących przed korektą powinna wskazać sprzedaż zwolnioną z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, natomiast po korekcie – prawidłową podstawę opodatkowania oraz podatek należny od wykonanej usługi. Ww. faktury korygujące Wnioskodawczyni winna przekazać Kontrahentom”.

Identycznie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 grudnia 2016 r., nr 2461–IBPP1.4512.751.2016.2.KJ:

„Podkreślić w tym miejscu należy, że jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca dokonał rejestracji jako czynny podatnik VAT wykazując datę przystąpienia do VAT na miesiąc utraty zwolnienia (czyli październik 2015 r.). Zatem w omawianej sprawie Wnioskodawca od października 2015 r. posiada status podatnika VAT czynnego, a tym samym Wnioskodawca za ten okres w odniesieniu do wykonywanych czynności na rzecz innych podatników powinien wystawiać faktury dokumentujące wykonane czynności.

Wnioskodawca wskazał, że jako podatnik korzystający ze zwolnienia wystawiał faktury z kwotą brutto (bez nazwy FAKTRUA VAT) przeznaczone dla podatników korzystających ze zwolnienia z podatku VAT. Wystawiane faktury zawierały dane osobowe (Wnioskodawcy oraz kontrahenta) oraz kwotę brutto oraz nazwę usługi.

W rezultacie w niniejszej sprawie w celu prawidłowego rozliczenia wykonanych przez Wnioskodawcę usług, do wystawionych faktur powinien wystawić w myśl art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy faktury korygujące. W wystawionych fakturach korygujących, zgodnie z zapisami art. 106j ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy należy wskazać przyczynę korekty oraz odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Tym samym Wnioskodawca w wystawianych fakturach korygujących przed korektą powinien wskazać sprzedaż zwolnioną z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, natomiast po korekcie należy wskazać prawidłową podstawę opodatkowania oraz podatek należny od wykonanej usługi.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że ma on prawo skorygować wystawione za okres od miesiąca października 2015 r. do lipca 2016 r. faktury »uproszczone« jako wystawione niezgodnie z prawem i zastąpić je fakturami VAT, należało uznać za prawidłowe”.

Jak zatem widać, przeprowadzone przez Pana działanie jest zgodne ze stanowiskiem fiskusa, w związku z czym nie uważam, że jest ono bezzasadne. Postąpił Pan prawidłowo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »