Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty podatkowe przy darowiznach rodzinnych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-10-24

Rodzice planują darować mi i mojej siostrze majątek (gospodarstwo rolne), w skład którego wchodzą m.in. dom mieszkalny, budynki gospodarcze oraz grunty orne. W wyniku darowizny otrzymam grunty orne oraz 50% udziału we własności działki, na której znajduje się dom mieszkalny, oraz budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności rolniczej. Pozostałe 50% udziału otrzyma moja siostra, która nie posiada innych nieruchomości. Darowany mi majątek utworzy gospodarstwo rolne. Do tej pory budynki gospodarcze wchodzące w skład gospodarstwa korzystały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Czy w wyniku dokonanej darowizny powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości u mojej siostry, która otrzyma 50% udziału we własności działki, na której znajdują się zabudowania gospodarcze (które to ja będę wykorzystywał w działalności rolniczej na podstawie umowy użyczenia bądź dzierżawy)? Czy w przypadku nieopłacenia podatku (jeżeli takowy wystąpi) od nieruchomości przez siostrę do zapłaty będę zobowiązany ja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zrozumiałem z Pana opisu, powstanie współwłasność Pana i siostry. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że „określenie działalność rolnicza oznacza produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb”.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  2. jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2.

Istotne jednak jest, że zgodnie z art. 3 ust. 4 (który został zmieniony przez art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r.) „jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach” (z nieistotnym tu zastrzeżeniem ust. 4a i 5). Zatem jako współwłaściciele nieruchomości (także posiadacze) będziecie Państwo tzw. dłużnikami solidarnymi oznacza to, że wierzyciel, tj. organ podatkowy, może żądać całości lub części świadczenia podatkowego od państwa łącznie ale także od każdego z osobna, a zaspokojenie organu podatkowego przez któregokolwiek z Państwa zwalnia drugiego z obowiązku świadczenia.

W kwestii zaś zwolnienia nadal zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4):

 • służące działalności leśnej lub rybackiej,
 • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Spełnienie warunków zwolnienia nie wymaga, by ta sama osoba była właścicielem i prowadzącym gospodarstwo. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/Ke 188/15): „zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. ma charakter przedmiotowy. Obejmuje budynki związane z działalnością rolniczą, bez względu na to, czyją one stanowią własność lub w czyim posiadaniu się znajdują. Warunkiem zasadniczym jest wyłączny związek budynku lub jego części z działalnością rolniczą. Z przedmiotowego charakteru zwolnienia wynika, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem lub posiadaczem takiego budynku”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »