Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno nowego mieszkania przed sprzedażą starego a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-04-29

Sprzedałem starego mieszkanie mniej niż po 5 latach od zakupu. Zakupiłem za te pieniądze nowe mieszkanie. Sprzedaż jednak była z wcześniejszą zapłatą, tj. kupiłem mieszkanie 4.10, a zbyłem według umowy dopiero 30.10. Czy zachodzi konieczność płacenia podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym dokonano nabycia, powoduje powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek, gdyby nie korzystać ze zwolnienia, wynosi obecnie 19% podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a, w pewnym uproszczeniu, kosztami (dokładniej kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.)

 

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części nabytej w drodze spadku lub darowizny uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość a zostały poczynione w czasie posiadania nieruchomości oraz kwotę ewentualnie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn). W przypadku odpłatnego nabycia za koszty uzyskania przychodu uznaje się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

By podatku nie zapłacić, można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.PIT ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe cele określone zostały w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z takich celów jest np. nabycie mieszkania.

 

Z interpretacji językowej jasno wynika, że w zwolnieniu można rozliczyć jedynie wydatki (np. na nabycie mieszkania) poniesione w dniu i po dniu odpłatnego zbycia. Pan wydatki poniósł w dniu 4.10, a odpłatne zbycie nastąpiło dopiero 30 października. W takiej sytuacji wiele organów podatkowych odmawia prawa do uznania wydatku za wydatek pozwalający skorzystać ze zwolnienia i są po temu, jak widać powyżej bardzo silne argumenty.

 

Sądy bronią niekiedy podatników w takiej sytuacji, uznając, że zwrot „ od dnia odpłatnego zbycia nie jest jednoznaczny”. Przykładowo w wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 1629/15) przyznano rację podatnikowi w identycznej jak Pan sytuacji, argumentując:

 

„A więc uwzględniając wykładnię celowościowa niezbędną dla dokonania wykładni przepisu, który nie da się jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości zinterpretować na gruncie wykładni językowej, należy przyjąć, że w przypadku realizacji procesu zbycia nieruchomości wieloetapowo (umowa przedwstępna, zaliczka, umowa ostateczna) środki uzyskane przez zbywcę w związku ze zbyciem na jakimkolwiek etapie tego procesu wydatkowane na własne cele mieszkaniowe mogą być uznane za wydatkowane od dnia odpłatnego zbycia w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w stanie faktycznym sprawy”.

 

Można uznać, że rozstrzygniecie to jest sprawiedliwe, jednak z punktu widzenia zasad wykładni prawa jest nieprawidłowe. Można przyjąć, że sąd kierował się maksymą, iż prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne, winien to stanowisko jednak inaczej uzasadnić.

 

P.S. Przy zbyciu w 2017 r. do końca kwietnia 2018 r. należy złożyć PIT-39, nawet jeśli wiemy, że podatek wyniesie 0 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »