Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kwalifikacja przedmiotu umowy - czy stosować odwrotne obciążenie, czy stawkę 23%?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-04-15

Jestem podwykonawcą usług. Mam problem z kwalifikacją przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa przekładników prądowych na zaciskach generatorów oraz wykonanie obwodów wtórnych na generatorach zielonej energii (farmy wiatrowe). Czy zastosować odwrotne obciążenie, czy stawkę 23%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, przedmiotowa umowa dotyczy cały czas tego samego towaru, czyli wykonanie obwodów wtórnych odbywa się z użyciem przekładników prądowych. W takim przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Takie świadczenie występuje wtedy, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru oraz jednocześnie świadczy usługę montażu.

Co do zasady, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

W rezultacie w przypadku świadczenia kompleksowego, takiego jak dostawa towarów z montażem, nie powinno się sztucznie dzielić takiego świadczenia na dostawę oraz usługę. Na gruncie prawa podatkowego jest to jedno świadczenie, a dla prawidłowej kwalifikacji należy ustalić który element (dostawa czy montaż) ma charakter dominujący.

Z orzeczeń TSUE w sprawie świadczeń złożonych wynika, że w celu określenia świadczenia głównego w ramach świadczenia złożonego należy zbadać, jakie są oczekiwania klienta (rozumianego jako przeciętny konsument) w ramach transakcji i na tej podstawie ustalać świadczenie główne (wiodące), czyli to świadczenie, którego oczekuje od dostawcy klient (wyrok z 27.10.2005 r. C-41/04).

W uchwale NSA z 24.06.2013r. (I FPS 2/13) czytamy:

„(...) o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług, powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (...). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.”

W opisanej sprawie bardzo istotne jest ustalenie, czy wykonywane świadczenie ma charakter dostawy, czy też usługi. Jeżeli bowiem zostanie ustalone, iż jest to usługa, to w takim przypadku mogą znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy VAT – mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte może być świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48. załącznika nr 14 do ustawy. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

1) są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,

2) nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

3) usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Jeżeli natomiast zostanie ustalone, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z dostawą towaru (które jest elementem dominującym), to przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia nie znajdą zastosowania.

Ustawa VAT w żaden sposób nie wyjaśnia, w jaki sposób należy kwalifikować świadczenia złożone, dlatego też sięgnąć należy do dostępnego orzecznictwa. W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.11.2017r., nr 0115-KDIT1-3.4012.643.2017.1.AT czytamy, że:

„Ponadto należy zaznaczyć, że dla celów podatkowych złożone działania podatnika powinny być – co do zasady – traktowane jako jednolita całość. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonuje kilku świadczeń na rzecz klienta i są one ze sobą powiązane tak, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość, którą jedynie sztucznie można byłoby podzielić, to te elementy lub świadczenia – dla celów podatku od towarów i usług – stanowią jedną całość. Natomiast zgodnie z orzeczeniem Trybunału w sprawie C-321/94 pomiędzy Faaborg-Gelting Linien A/S a Finanzamt Flensburg, o tym, czy dana transakcja stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług, powinny decydować wszystkie okoliczności zawarcia tejże transakcji.”

Z drugiej strony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.03.2018r., nr 0112-KDIL1-2.4012.6.2018.1.TK wynika:

„O tym, czy świadczenie jest dostawą towarów, czy usługą, powinien przesądzić element, który w ramach całego świadczenia ma charakter dominujący. Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i stan prawny, należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien traktować wykonywane przez siebie czynności jako jedno kompleksowe świadczenie polegające na dostawie towaru, tj. bramy przemysłowej.

Zatem – jak już wcześniej wskazano – przez pojęcie »dostawy towarów«, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, z którym mamy do czynienia w opisanym powyżej przypadku.

Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca – elementem dominującym jest dostawa towaru, czyli wyrób, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę.

W konsekwencji powyższego, w przedmiotowej sprawie należy ustalić właściwą stawkę podatku VAT dla kompleksowego świadczenia polegającego na dostawie towaru.”

Podsumowując nasze rozważania, w pierwszej kolejności należy wyraźnie stwierdzić, że nieprawidłowe byłoby rozdzielanie wykonywanych robót na dwa osobne świadczenia, tj. na dostawę oraz na montaż. Jeżeli faktycznie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym (dostawa z montażem), a o prawidłowej kwalifikacji takiego świadczenia decyduje element dominujący.

W konsekwencji, jeżeli świadczeniem dominującym jest dostawa, to również całe świadczenie należy kwalifikować jako dostawę. Powoduje to, że w takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia, gdyż te dotyczą świadczenia usług a nie dostawy towaru.

Kwalifikacja danej czynności jako dostawy towaru czy świadczenia usługi zależy od wielu czynników, np. od woli stron, postanowień umownych, oczekiwań kontrahenta. Wiele zależy również od tego, czy kontrahenci umówili się na dostawę bramy wraz z jej montażem, czy też na usługę wykonania bramy z wykorzystaniem materiałów własnych. W rezultacie, w celu ustalenia, czy analizowana transakcja to dostawa towarów, czy wykonanie usługi, należy przeanalizować ogół okoliczności faktycznych towarzyszących zawieraniu umowy oraz jej realizacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »