Kwestie finansowe przy zamykaniu działalności

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Likwiduję działalność gospodarczą i w związku z tym mam pytania. Pozostanie mi samochód osobowy oraz laptop. Samochód był zakupiony z pomocą leasingu i w roku 2020 został wykupiony od leasingodawcy za złotówkę. Czy „kwota poniesionych wydatków na nabycie składnika majątku”, jaką mam wpisać do ww. wykazu, to 1 zł? Czy może suma rat kredytowych + 1 zł, i czy netto czy brutto? Co wpisać w rubryce „kwota wydatków zaliczona do kosztów uzyskania przychodów” i w pozostałych rubrykach – „wartość początkowa”, „metoda amortyzacji” i „suma odpisów amortyzacyjnych”? Laptop kupiłem za gotówkę i od razu cała kwota zakupu została wpisana jako koszt uzyskania przychodu. Oczywiście go nie amortyzowałem, a zakupiony został jakieś 5 lat temu. Jak wypełnić ww. rubryki w odniesieniu do laptopa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie finansowe przy zamykaniu działalności

Nabycie samochodu z leasingu

Wpłacane przez Pana raty leasingu pomniejszały Pana zobowiązania podatkowe. Nie stanowią więc kosztów nabycia auta. Po wykupie samochodu z leasingu operacyjnego wprowadzi go Pan do firmy jako środek trwały, o ile spełniał przesłanki z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doszło wówczas do odpłatnego nabycia środka trwałego, którego wartość początkową wyznaczy cena nabycia.

Jest nią, ogólnie rzecz ujmując, kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejszona o podlegającą odliczeniu kwotę VAT-u naliczonego. Zatem wartość początkową auta wykupionego z leasingu operacyjnego będzie wyznaczała cena netto wykupu, powiększona o niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego. Kwota netto wykupu. Netto.

Charakter umowy leasingu finansowego przemawia za zasadą, iż wartością początkową jest cena nabycia samochodu. Ustawodawca przesądził, iż wartością początkową środków trwałych w razie ich odpłatnego nabycia jest wartość wyrażona w cenie ich nabycia

Cena zakupu

Cena zakupu jest to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Odpisy amortyzacyjne mógł Pan wprowadzać w koszty w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia pojazdu do majątku firmy. 

Wartość początkową środka trwałego ustala się według ceny nabycia (cena, jaką należy zapłacić zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, które podatnik poniósł do czasu przekazania środka trwałego do używania),

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 25 lutego 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-404/14-4/KC):

„ (…) wydatki związane z dopuszczeniem nabytych pojazdów do ruchu drogowego/wodnego, takie jak opłaty rejestracyjne, nie są (…) związane z rozpoczęciem używania tych pojazdów, ani nie mają związku z zakupem tych środków trwałych (…). Czynią jedynie możliwym używanie przedmiotu leasingu przez Korzystającego, przede wszystkim zaś powodują, że oferowane przez Wnioskodawcę usługi są bardziej atrakcyjne. Jak zostało wykazane powyżej, ich ponoszenie nie będzie związane z zakupem przedmiotu leasingu. Tym samym te wydatki mogą być bezpośrednio zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów”.

„Kwota wydatków zaliczona do kosztów uzyskania przychodów” – to kwota, którą Pan odliczył po zakupie laptopa.

„Wartość początkowa” ceny nabycia – cena, jaką Pan zapłacił zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, które poniósł Pan do czasu przekazania środka trwałego do używania.

„Metoda amortyzacji” i „suma odpisów amortyzacyjnych” – tu nie wiem, czy dokonywał Pan odpisów amortyzacyjnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »