Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokal mieszkalny przeznaczony pod działalność a zaliczenie wydatków na remont w koszty

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-15

Prowadzę działalność gospodarczą (biuro projektowe) i jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem prywatnie (nie wprowadziłem w koszty działalności gospodarczej) lokal mieszkalny, który zamierzam wyremontować i prowadzić tam drugie biuro. Remont polega na wymianie drzwi, podłóg, wymianie urządzeń sanitarnych itp. Za miesiąc zamierzam zgłosić w urzędzie skarbowym drugie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tymże lokalu. Pytanie: czy zakupione materiały remontowe mogę zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Zaznaczam, że wydatki chciałbym zaliczyć w kwocie brutto.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tym samym jeżeli wydatki na wykończenie mieszkania dotyczą tylko części przeznaczonej i wykorzystywanej na potrzeby działalności lub całego mieszkania (jeśli całe będzie przeznaczone na potrzeby prowadzonej działalności), to stanowić one będą koszt uzyskania przychodu. Tu założyć należy, że mieszkanie to stanowić będzie środek trwały, a wydatki mają charakter remontowy, a nie charakter ulepszenia (te drugie nie są bezpośrednio kosztami uzyskania, a trafiają w nie za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych), tj. zmiany cech użytkowych danego lokalu. Remont więc to coś w rodzaju naprawy, ma charakter odtworzeniowy, nie może więc efektem remontu być zwiększenie wartości technicznej czy użytkowej budynku.

Dodam w tym miejscu, że amortyzacji podlegają, co do zasady, stanowiące własność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ww. ustawy, zwane środkami trwałymi.

W sposób bardzo przejrzysty zauważa A. Bartosiewicz, że „ dany składnik majątku spełniający określone cechy z mocy prawa jest środkiem trwałym i w zasadzie z mocy prawa podlega amortyzacji (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi sytuacji tzw. ujawnienia środka trwałego). Nie ma w zasadzie nic do tego wola i przekonanie podatnika, co do amortyzowania środka trwałego. Inną rzeczą natomiast jest możliwość zaliczenia dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Tutaj podatnik ma swobodę, a co więcej konieczne jest spełnienie pewnych warunków, aby móc zaliczać dokonywane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów (m.in. wprowadzić środek trwały do ewidencji). Podatnik na pewno nie ma obowiązku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Zaliczenie określonych wydatków związanych z lokalem – do kosztów uzyskania przychodów nie jest uzależnione od tego, czy podatnik ujawnił lokal jako środek trwały, czy też nie. Określone wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli są obiektywnie rzecz biorąc poniesione w celu uzyskania przychodów (ewentualnie zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodów) i nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów” [Wolters Kluwer 54213].

Reasumując, wydatki na remont mogą stanowić koszt uzyskania przychodu wykorzystywanego dla potrzeby działalności lokalu. Kwota VAT naliczonego co do zasady kosztem być nie może u podatnika VAT niezwolnionego, wyjątkowo zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugie: jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem odlicza Pan podatek naliczony od faktur, jeśli lokal jest wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej. Kosztem w podatku dochodowym nie może być u podatnika VAT niezwolnionego kwota podatku VAT, jeśli przysługuje prawo jego odliczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »