Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalny podatek od nieruchomości firmowej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-11-23

Prowadzę niewielką firmę deweloperską w formie jednoosobowej działalności. Najczęściej od osób fizycznych kupuję grunt, następnie wykonuję projekt, otrzymuję pozwolenie, w którego tytule figuruje moje nazwisko i nazwa mojej firmy. Buduję dom jednorodzinny i po odbiorze sprzedaję gotowy produkt. Urząd miasta nalicza mi maksymalną stawkę podatku od nieruchomości (osobno grunt), ponieważ prowadzę działalność. Czy słusznie?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Gmina postępuje prawidłowo. Według wszelkich interpretacji i orzecznictwa administracyjnego do czasu oddania budynków w użytkowanie grunt, na którym stawiane są planowane do sprzedaży budynki mieszkalne, jest opodatkowany jako grunt zajęty pod działalność gospodarczą. Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu domów do użytkowania grunty opodatkowane są jako grunty inne (związane z budynkami mieszkalnymi), a budynki podatkiem od budynków mieszkalnych. Dlaczego tak się dzieje, już wyjaśniam.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy uchwala wysokość podatku odrębnie dla każdej kategorii gruntów i budynków w wysokości nieprzekraczającej wskazanej stawki w ustawie, w tym ustala stawkę podatku dla gruntów zajętych pod działalność gospodarczą. Ustawa definiuje pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według ustawy są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Sądy administracyjne wyjaśniają moment zmiany kwalifikacji budynków i gruntów z nimi związanych w następujący sposób: „Jak wynika z treści powoływanego wyżej art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ustawodawca co do zasady nie uznaje za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi. W ocenie Sądu przepis ten dotyczy gruntów, na których już jest posadowiony budynek mieszkalny, nie zaś gruntów, na których w bliżej nieokreślonej przyszłości taki budynek ma zostać wzniesiony. Z kolei w myśl art. 6 ust. 2 u.p.o.l., jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W świetle powyższej regulacji o powstaniu obowiązku podatkowego decydować będzie nie moment rozpoczęcia robót budowlanych, jak sugeruje strona skarżąca, a data zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania budynku” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2011 roku, sygn. akt I SA/Łd 1171/10).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej, Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 856/2012), że: „Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Pojęcie budynków »związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej« jest szersze od pojęcia »zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej« i obejmuje także pośrednie związanie budynku lub jego części z działalnością gospodarczą”. W tym wyroku chodziło akurat o obiekt magazynowy, niemniej jednak sąd wyjaśnił tu charakter pojęcia nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą.

Jak z tego wynika, jeśli grunt jest w posiadaniu przedsiębiorcy, to uznawany jest za posiadany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak jeśli zostaje zabudowany budownictwem mieszkaniowym, to budynki takie nie mogą zostać uznane za objęte podatkiem przedsiębiorcy, bowiem zostały wyłączone z tej definicji (art. 1 a). W takim przypadku od nowego roku po oddaniu budynku w użytkowanie budynek będzie opodatkowany podatkiem od budynku mieszkalnego, a grunt z takim budynkiem związany według stawki dla innych gruntów. Takie interpretacje wystawiają także organy podatkowe, czyli organy wykonawcze gmin. Polecam lekturę interpretacji wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska (znak sprawy WF-II-3102/41-K/04) z dnia 10 grudnia 2004 r., dostępnej w internecie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »