Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie domu po matce a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-10-19

Mamy odziedziczyć z siostrą dom po zmarłej matce, w najbliższym czasie będzie założona sprawa spadkowa. Czy jako najbliższa rodzina będziemy zwolnione z podatku? Czy tracimy prawo do zwolnienia podatkowego, jeżeli sprzedamy ten dom? Jaki czeka nas podatek? słyszałam, że sprzedając dom po 5 latach od uzyskania spadku, płaci się mniej podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Obecnie (tak jest od 2007 roku) nie zapłacą podatku od spadków i darowizn dzieci dziedziczące po rodzicach. Jest tak, bowiem zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn skorzysta mogą skorzystać ze zwolnienia. Zwalnia się zgodnie z tym przepisem od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez m.in. jeżeli zgłoszą oni (czyli Pani i siostra) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (druk SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Sprzedając odziedziczony majątek, nawet dom, nie traci się prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa powyżej. Niemniej jednak może pojawić się podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży domu. Będzie tak w Pań przypadku, jeśli dojdzie do zbycia nieruchomość przed upływem 5 lat (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa o PIT), licząc od końca roku w którym mama zmarła.

Obecnie od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości rozumianym jako „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia” a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Kosztami w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia są udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku takiej sprzedaży można skorzystać ze zwolnienia związanego z celami mieszkaniowymi. Ustanawia je art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przeznaczenie całego przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe powoduje zwolnienie całej kwoty od podatku dochodowego. W art. 21 ust. 25 ustawy określa ustawodawca, co stanowi własne cele mieszkaniowe.

Rozliczenia dokonuje się tu deklaracją PIT-39 składaną do końca kwietnia roku następującego po roku w którym dokonano zbycia. Nie trzeba go dokonywać, gdyż w ogóle nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, gdy (jak już wyjaśniłem) sprzedaż będzie mieć miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w którym miejsce miało nabycie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »