Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie przez małżonka udziału w nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-17

W 2010 r. rozszerzyliśmy z żoną wspólnotę majątkową co do mojej nieruchomości. Mieszkanie to sprzedaliśmy 3 lata później. US twierdzi, że żona nabyła udział w nieruchomości, i rozpoczął postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego. Moim zdaniem rozszerzenie wspólności to nie przychód żony. Jak jest według prawa? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w przedstawionym przez Pana zakresie organy podatkowe od lat działają niejednolicie i część z nich sprzecznie z orzecznictwem błędnie dokonuje tu subsumpcji. W mojej ocenie organ nie może dokonywać tu podziału przychodu ze sprzedaży, gdyż po prostu nie ma dla takiego działania podstawy prawnej, w pewnym sensie wtórnym jest więc (również uzasadniający nieopodatkowanie w opisanej sytuacji) fakt, iż data nabycie nie uległa zmianie.

Początek w miarę jednolitej i korzystnej dla podatników linii orzeczniczej dał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31.12.2012) w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00) w którym sąd uznał, że włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez drugiego małżonka. Wyrok ten znalazł uznanie wśród przedstawicieli doktryny np. w pozytywnej glossie A. Bartosiewicz i R. Kubacki zauważyli, iż: rozstrzygnięcie podjęte przez Sąd w powyższym wyroku zasługuje na akceptację i aprobatę. Tezę wyroku należałoby jednak uzupełnić o inny jeszcze fragment uzasadnienia, który wyjaśnia motyw podjętego rozstrzygnięcia zawartego w tezie. W tej właśnie kwestii zawiera się jego istota. Otóż, jak słusznie stwierdził Sąd, „nie ma w prawie podatkowym przepisu, który by zezwalał organowi podatkowemu – przed zniesieniem czy też ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej – na dokonanie podziału przychodu ze sprzedaży przypadającego małżonkom w celu wymierzenia podatku jednemu z tych małżonków”. Ten właśnie fragment stanowi o znaczeniu niniejszego wyroku i sprawia, że zasługuje on na szczególną uwagę.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych takie stanowisko również zostało potwierdzone:

„Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż włączenie do majątku wspólnego małżonków nabytej w grudniu 1999 r. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje tym, że przedmiotowa nieruchomość stała się majątkiem wspólnym obojga małżonków. Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia przez małżonków na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2009 r. umowy rozszerzającej wspólność majątkową wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 1999 r., której planowana sprzedaż w 2011 r., nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, bowiem zostanie dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z tym, wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku z tego tytułu” (pismo z dnia 11 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach – IBPBII/2/415-1233/10/MM).

Przedstawione podejście prezentowane jest i w najnowszym orzecznictwie, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Ol 40/15) w którym możemy przeczytać:

„Nie można przychylić się do stanowiska organu odwoławczego, że dokonane w niniejszej sprawie rozszerzenie wspólności majątkowej na mocy umowy zawartej pomiędzy skarżącym i jego żoną w dniu (…) mieściło się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Czynność ta, wbrew uznaniu organów podatkowych, nie wywierała skutku w postaci powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem prawa własności lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia ww. umowy przez małżonków. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy bowiem w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową. Zauważyć należy, że w kwestii stanowiącej przedmiot sporu wypowiedział się nie tylko NSA w ww. wyroku z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00), ale również wojewódzkie sądy administracyjne (p. WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 949/13, WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1038/13, WSA w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/14, WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 964/14). Poglądy przedstawione w tych orzeczeniach Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni akceptuje i podziela”.

Reasumując, żona nie osiągnęła tu przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »