Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Następujące po sobie sprzedaże nieruchomości a podatki

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-07

W 2007 r. kupiłem spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Sprzedałem je 4 lata później z niewielkim zyskiem. Złożyłem oświadczenie o wykorzystaniu środków na zakup lokalu mieszkalnego, później zmieniłem to na działkę. Jestem jej właścicielem do dzisiaj. Czy muszę na niej wybudować dom, żeby nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania? Kiedy będę mógł sprzedać działkę bez podatku? A gdybym ją sprzedał teraz, to ile wyniesie podatek? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw do przychodu (dochodu) z odpłatnego wskazanego mieszkania (jak domyślam się, nie spółdzielczego prawa, a spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jako nabytego do dnia 31 grudnia 2006 r., stosować należy zasady określone w ustawie o podatku dochodowym os osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu wynoszący wówczas 10% był płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – chyba że złożono oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). Formalności tej dopełnił Pan w terminie.

Wolne od dochodu zgodnie ze zwolnieniem były (art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) czyli również ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (z pewnymi zastrzeżeniami):

„a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Odpowiadając zatem na Pana pytania, warunkiem zwolnienia było wydatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), a celem takim jest m.in. nabycie gruntu „budowlanego”. Nie musi Pan na nim nigdy wybudować domu.

Działkę będzie Pan mógł sprzedać po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Gdyby Pan już teraz sprzedał działkę, to podatek wyniesie 19%, od dochodu ze zbycia tej działki, a dokładniej 19% od podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określony zgodnie z art. 19 (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami. Tu kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c, tj. udokumentowanymi kosztami nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość gruntu poczynionymi w czasie jego posiadania. Może Pan, zbywając działkę przed 1 stycznia 2018 roku, by uniknąć płacenia podatku, skorzystać z aktualnego zwolnienia związanego z przeznaczeniem przychodu na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »