Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalna sprzedaż na Allegro, brak działalności gospodarczej

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-10-28

Sprzedawałam rzeczy na Allegro, nie prowadząc działalności gospodarczej. Złożono na mnie donos do US i pojawili się u mnie urzędnicy skarbówki. Kwoty są duże, z tego względu że córka też korzystała z mojego konta Allegro, sprzedając swoje rzeczy. Nie wiem, jaką przyjąć strategię wobec urzędu skarbowego – udzielać wyjaśnień, czy nie udzielać, dać wyciąg bankowy, czy czekać aż urząd sam wystąpi do banku o jego dostarczenie? Jeśli urząd uzna to za działalność gospodarczą, jaki naliczą mi procent od sprzedaży? Czy zrzucanie winy na córkę cokolwiek da? Jak ochronić majątek przed zajęciem? Mam mieszkanie oraz z córką na spółkę dwa samochody – to właściwie cały majątek. Podpisałam zawiadomienie o wszczęciu kontroli, dano mi 7 dni na złożenie wyjaśnień. Jestem na wcześniejszej emeryturze. Córka z dzieckiem mieszkają ze mną, ona jest bezrobotna. Czego możemy się spodziewać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszony problem należy rozważać na wielu płaszczyznach. Niestety niezarejestrowanie działalności gospodarczej nie oznacza, że jej się nie prowadziło, przynajmniej w rozumieniu ustaw podatkowych. Od okoliczności zależy to, czy prowadzona sprzedaż może zostać uznana za działalność gospodarczą – znaczenie ma treść art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który stanowi, że gdy w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W tej sprawie należy rozważyć, czy to, co Panie robiły, może zostać uznane za prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły.

Organy podatkowe niekiedy poruszają podobne tematy, np. bardzo korzystną interpretację wydał Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2005 (sygn.: OG/005/93/PDII/415/25/2005). Możemy w niej przeczytać, że „poszczególne transakcje kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych dokonywane na internetowej giełdzie Allegro winny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1000 zł.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży rzeczy używanych nie jest zwolniony z opodatkowania.

Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia rzeczy dokonanego przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o czym stanowi wyżej cytowany art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy używanych po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej (...).

(...) Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia rzeczy posiadanych krócej niż pół roku, wystawionych do sprzedaży na giełdzie internetowej Allegro, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego wraz z innymi uzyskanymi w danym roku dochodami.

Obowiązki podatkowe nie zależą od kwoty dochodu, ale od okoliczności jego uzyskiwania. Jeżeli sprzedaż prowadzona jest w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, to nie ma znaczenia, że z powodu sposobu czy rozmiaru prowadzonej działalności koszty stałe przekraczają zyski ze sprzedaży.

Stosownie do art. 5a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek i zakupuje rzeczy do dalszej odsprzedaży należy potraktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

A zatem w sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy świadomie przez Pana wykonywana byłaby w sposób ciągły i zorganizowany, tj. posiadałaby znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ww. przepisie, to przychody z tego tytułu należy opodatkować wg zasad uregulowanych w przepisach o działalności gospodarczej”.

Zatem we własnym zakresie powinny Panie przemyśleć, czy prowadziłyście sprzedaż w taki sposób, że można uznać ją za działalność gospodarczą. Jeśli nie, przychody te będą przychodami z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d). Przychody te powstają wtedy, gdy od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej na Allegro rzeczy, nie minęło pół roku. Jeżeli od nabycia upłynęło pół roku, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozliczenie winno nastąpić w zeznaniu rocznym, więc jeśli wybiorą Panie takie rozwiązanie, należy skorygować złożone zeznania roczne.

Przychody można pomniejszyć o koszty, co tworzy dochód, który sumowany jest z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Jeżeli jednak prowadzoną działalność uzna się za działalność gospodarczą, wtedy konsekwencje są bardziej dotkliwe. Organ postara się ustalić dochód na podstawie dokumentów (może dojść również do szacowania dochodu). Oprócz podatku dochodowego może pojawić się problem podatku VAT. Zarówno w tym przypadku, jak i w razie korekt deklaracji rocznych, o których mowa powyżej, powstaje możliwość ukarania zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego.

Odpowiadając więc na zadane pytaniem, stwierdzić można, że mogą Panie próbować skorzystać z instytucji czynnego żalu. Można również złożyć wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty – zgodnie z art. 67a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, który stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Akt prawny:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »