Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieletni jako obdarowany

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-02

Moja siostra chce przepisać 2 ha ziemi mojej córce, czyli swojej bratanicy. Nie jest ona wobec siostry w grupie pierwszej powinowactwa. Czy w tym przypadku moja nieletnia córka będzie musiała zapłacić podatek od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje w przypadku darowizny nieruchomości z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Do grupy II podatkowej w podatku od spadków i darowizn zalicza się m.in. zstępnych rodzeństwa, więc w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn całkowicie zwalniający od podatku. Kwota wolna w II grupie to tylko 7276 zł, więc przy darowiźnie nieruchomości można przewidywać, że podatek wyniesie 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki (podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku) ponad 20 556 zł. Niepełnoletnią córkę będzie, w uproszczeniu, reprezentował w opisanej sprawie rodzic.  

Nie wiem, jaki charakter ma opisany grunt, istnieje jednak zwolnienie, zgodnie z którym w podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

W praktyce, jeśli to zwolnienie nie wchodzi w grę ze względu na brak innych zwolnień mogących mieć zastosowanie podatnicy „naginają” prawo w ten sposób, że znajdują wspólnego krewnego w tzw. grupie 0, o której stanowi, art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z wolą ustawodawcy zwalnia się od podatku nabycie własności nieruchomości przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (co ciekawe obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a tak jest w przypadku darowizny nieruchomości). Reasumując, siostra musiałaby chcieć darować nieruchomość Pani, tj. swojej siostrze, co odbyłoby się bez podatku od spadków i darowizn, a Pani dopiero mogłaby, ale nie musiała, darować nieruchomości swojej córce, która również skorzystałaby ze zwolnienia z podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przelanie pieniędzy na konto to nie zawsze darowizna

Niedawno zmarł mój ojciec. Miał wykupioną polisę na życie. Osobą uposażoną jest moja mama. Mama nie posiada konta bankowego, więc poprosiłyśmy...

 

Dziedziczenie domu po matce a podatek

Mamy odziedziczyć z siostrą dom po zmarłej matce, w najbliższym czasie będzie założona sprawa spadkowa. Czy jako najbliższa rodzina będziemy...

 

Czy zachowek pomniejsza podatek od spadków i darowizn?

Czy zachowek pomniejsza wymiar podatku od spadków i darowizn?

 

Dział spadku a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy zapłacę podatek od czynności cywilnoprawnych w wyniku sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności mieszkania ze spłatą drugiego...

 

Syn współwłaścicielem konta bankowego a podatek

Syn współwłaścicielem konta bankowego a podatek

Uczyniłem mojego syna współwłaścicielem mojego konta bankowego. Obecnie nie ma już instytucji pełnomocnika do konta, dlatego tylko taka opcja wchodziła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »