Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatna służebność a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-06-21

Teść podarował mnie (czyli swojemu zięciowi) i mojej żonie (swojej córce) gospodarstwo rolne. W akcie notarialnym została wpisana nieodpłatna służebność mieszkania na rzecz teścia. Może on korzystać z jednego pokoju, kuchni, toalety i ogrodu. W związku z tym trzeba zapłacić podatek. Zdaje się, że należy pomnożyć połowę wartości domu przez 4% i 10 lat, a następnie odjąć kwotę wolną od podatku. Czy do wartości domu trzeba dodać wartość działki? Dom stoi na działce o powierzchni 8 ha, z czego 6 ha to grunty rolne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy nieodpłatnej służebności mamy do czynienia z podatkiem od spadków i darowizn. W pierwszej kolejności należy wskazać na treść art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Brzmi on następująco:

 

„Art. 13. 1. Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

 

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;

 

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat”.

 

Jak Pan słusznie zauważył, roczną wartość służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością.

 

Wartość ustala się według stanu na dzień ustanowienia służebności w oparciu o ceny z tego dnia. Kluczowe jest, co takiego oznacza zapis: „wartość rzeczy obciążonej służebnością”.

 

Zgodnie z art. 296 Kodeksu cywilnego jedynie nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Natomiast nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Jak słusznie wskazuje w podobnej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 r. (I SA/Ol 148/10): „Ustawa o podatku od spadków i darowizn posługuje się terminem »służebność«, nie wprowadzając dalszego rozróżnienia, które występuje w przepisach Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że art. 13 znajdzie zastosowanie w przypadku ustanowienia służebności osobistych, jak i gruntowych. Z owego braku rozróżnienia płynie jeszcze jeden wniosek, a mianowicie taki, że z punktu widzenia tego przepisu nie ma żadnego znaczenia sposób określenia w umowie zakresu służebności, o ile tylko doszło do ustanowienia prawa odpowiadającego znaczeniowo jakiejkolwiek służebności opisanej w Kodeksie cywilnym. Zakres tego prawa i przyczyny, dla jakich zostało ustanowione, nie mają żadnego wpływu na ustalanie podstawy opodatkowania.

 

Stanowisko strony wyrażone we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej opiera się między innymi na fakcie, że służebność wykonywana ma być jedynie na konkretnej, ustalonej w umowie części lokalu nr 2, a więc, zdaniem strony, obciąża ona jedynie tę część lokalu mieszkalnego, na której ma być wykonywana. Organ interpretujący zasadnie podważył prawidłowość tej koncepcji, wskazując na podstawowy przepis dotyczący ustanawiania służebności osobistych. Trafnie zwrócono uwagę w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, że jako przedmiot służebności osobistej ustawodawca określił nieruchomość w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego, w związku z czym służebność nie może obciążać ani udziału we własności, ani tylko tej części fizycznej, na której jest wykonywana. Służebność obciąża całą nieruchomość w postaci odrębnego lokalu mieszkalnego”.

 

Konkludując, służebność obciąża całą nieruchomość, jeśli nie wydzielono części stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Jako że służebność ustanowiona jest w części przez córkę (można przyjąć, że w połowie), moim zdaniem, w tej części można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, bowiem art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych. Ponadto druk SD-Z2 zawiera pole nr 42 o nazwie: „Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych”. Tam – w pkt 11 – można zaznaczyć nabycie właśnie nieodpłatnej służebności, co niejako potwierdza możliwość skorzystania ze zwolnienia w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »