Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopodatkowana sprzedaż (VAT) dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-06-11

Od jakiej daty (1 stycznia czy 2 sierpnia) należy liczyć limit nieopodatkowanej (VAT) sprzedaży towarów i usług dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, która nie jest czynnym podatnikiem VAT? Czy limit określony przez Ministra Finansów w interpretacji z 02.08.2011 r. dotyczy całego roku podatkowego? Wartość usług w mojej wspólnocie wynosi ok. 17 tys. zł na miesiąc.

 

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Niestety odpowiedź na zadane przez Pana pytanie nie jest jednoznaczna*.

 

Interesująca Pana kwestia jest uregulowana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

Zasady stosowania przepisów dotyczących limitu zwolnienia zawiera art. 113 ustawy, który cytuję poniżej:

 

„Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1,  n ie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

 

5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

 

6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

 

7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w:

 

1) ust. 1 lub

2) ust. 9 – w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność

– pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

 

8. (uchylony).

 

9. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

 

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio”.

 

Odnosząc się do interpretacji ministerstwa, najprawdopodobniej minister miał na myśli liczenie limitu 150 tysięcy zł dotyczącego całego roku podatkowego – z zastrzeżeniem, że obroty które zostały rozliczone do momentu ogłoszenia interpretacji uznano za nieopodatkowane (a więc niewyczerpujące limitu). Efekt byłby więc identyczny z opisanym przez Pana (w praktyce tak, jakby limit dotyczył części roku).

 

W mojej ocenie jednak taki sposób postępowania (potwierdzany również przez Krajową Informację Podatkową) będzie prawidłowy tylko w odniesieniu do tych wspólnot, które uzyskiwały wcześniej jakiekolwiek wpływy stanowiące przedmiot opodatkowania podatkiem VAT (np. wpływy z reklam) – wtedy bowiem nie można ich uznać za rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych, a limit 150 tys. złotych przysługuje w odniesieniu do całego roku

 

Zakładając, że wspólnota nie uzyskiwała nigdy wcześniej żadnych wpływów, które podlegałyby opodatkowaniu VAT (reklam, najmu pomieszczeń obcym podmiotom etc.) – należałoby moim zdaniem limit wyliczyć, korzystając z art. 113 ust. 9 (proporcjonalnie od daty publikacji interpretacji czyli od 2 sierpnia) – i stosować limit odpowiednio pomniejszony.

 

Zaznaczam, że moim zdaniem sformułowanie użyte w interpretacji Ministra jest co najmniej niefortunne i można je bardzo różnie rozumieć, dodatkowo budzi uzasadnione wątpliwości w zakresie jej zgodności z prawem.

 

Na tę chwilę jednak wydaje się, że jeżeli wspólnota dokonała wcześniej jakiejkolwiek czynności, która u podatnika VAT byłaby opodatkowana – należy stosować limit 150 tysięcy złotych, uznając jednocześnie czynności rozliczone przed opublikowaniem interpretacji za niepodlegające opodatkowaniu (niewyczerpujące limitu zwolnienia).

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 13.09.2011 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »