Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopodatkowana sprzedaż (VAT) dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-06-11

Od jakiej daty (1 stycznia czy 2 sierpnia) należy liczyć limit nieopodatkowanej (VAT) sprzedaży towarów i usług dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, która nie jest czynnym podatnikiem VAT? Czy limit określony przez Ministra Finansów w interpretacji z 02.08.2011 r. dotyczy całego roku podatkowego? Wartość usług w mojej wspólnocie wynosi ok. 17 tys. zł na miesiąc.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety odpowiedź na zadane przez Pana pytanie nie jest jednoznaczna*.

 

Interesująca Pana kwestia jest uregulowana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

Zasady stosowania przepisów dotyczących limitu zwolnienia zawiera art. 113 ustawy, który cytuję poniżej:

 

„Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1,  n ie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

 

5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

 

6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

 

7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w:

 

1) ust. 1 lub

2) ust. 9 – w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność

– pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

 

8. (uchylony).

 

9. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

 

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio”.

 

Odnosząc się do interpretacji ministerstwa, najprawdopodobniej minister miał na myśli liczenie limitu 150 tysięcy zł dotyczącego całego roku podatkowego – z zastrzeżeniem, że obroty które zostały rozliczone do momentu ogłoszenia interpretacji uznano za nieopodatkowane (a więc niewyczerpujące limitu). Efekt byłby więc identyczny z opisanym przez Pana (w praktyce tak, jakby limit dotyczył części roku).

 

W mojej ocenie jednak taki sposób postępowania (potwierdzany również przez Krajową Informację Podatkową) będzie prawidłowy tylko w odniesieniu do tych wspólnot, które uzyskiwały wcześniej jakiekolwiek wpływy stanowiące przedmiot opodatkowania podatkiem VAT (np. wpływy z reklam) – wtedy bowiem nie można ich uznać za rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych, a limit 150 tys. złotych przysługuje w odniesieniu do całego roku

 

Zakładając, że wspólnota nie uzyskiwała nigdy wcześniej żadnych wpływów, które podlegałyby opodatkowaniu VAT (reklam, najmu pomieszczeń obcym podmiotom etc.) – należałoby moim zdaniem limit wyliczyć, korzystając z art. 113 ust. 9 (proporcjonalnie od daty publikacji interpretacji czyli od 2 sierpnia) – i stosować limit odpowiednio pomniejszony.

 

Zaznaczam, że moim zdaniem sformułowanie użyte w interpretacji Ministra jest co najmniej niefortunne i można je bardzo różnie rozumieć, dodatkowo budzi uzasadnione wątpliwości w zakresie jej zgodności z prawem.

 

Na tę chwilę jednak wydaje się, że jeżeli wspólnota dokonała wcześniej jakiejkolwiek czynności, która u podatnika VAT byłaby opodatkowana – należy stosować limit 150 tysięcy złotych, uznając jednocześnie czynności rozliczone przed opublikowaniem interpretacji za niepodlegające opodatkowaniu (niewyczerpujące limitu zwolnienia).

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 13.09.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »