Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepowiadomienie US o nabyciu spadku

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-05

Dwie siostry otrzymały spadek po zmarłym w 2014 r. ojcu. Wyrokiem sądu z tego samego roku otrzymały w spadku mieszkanie własnościowe o wartości ok. 15 tys. zł oraz samochód – ówczesna wartość ok. 18 tys. zł. Niestety nie powiadomiły US o nabyciu spadku. Teraz US wzywa do złożenia wyjaśnień: dlaczego nie został złożony druk SD-3. Samochód jest zarejestrowany na obie spadkobierczynie, a w mieszkaniu jest zameldowana i mieszka jedna z nich. Jakie konsekwencje grożą ze strony US? Jak wysoki podatek może zostać nałożony? Czy da się go uniknąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje całkowite zwolnienie z opodatkowania wartości nabytego spadku przez członków najbliższej rodziny. Aby skutecznie skorzystać z tego zwolnienia, podatnik zobowiązany jest do złożenia w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku właściwego druku (SD-Z2) do naczelnika urzędu skarbowego. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym spadkobierczynie nie dokonały odpowiedniego zgłoszenia we wskazanym terminie, w związku z czym całkowite zwolnienie im nie przysługuje.

W konsekwencji spadkobierczynie zobligowane są do złożenia formularza SD-3, w którym wykażą wartość masy spadkowej oraz wysokość podatku. Podatek od spadków i darowizn obliczany jest od wartości nabytego spadku. Należy zauważyć, że w myśl przepisów ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponadto trzeba pamiętać, że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez spadkobiercę.

Istotne jest również, że opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł w przypadku osób z najbliższej rodziny. Oznacza to, że dopiero nadwyżka wartości spadku ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Kwota wolna 9637 zł przypada na każdego spadkobiercę i liczona jest od całości przypadającej wartości spadku (1/2 mieszkania i 1/2 samochodu).

W sytuacji gdy zostanie ustalona wartość spadku przypadająca na daną osobę, w następnej kolejności należy obliczyć podatek. W przypadku nabycia spadku po zmarłym ojcu przewidziano w ustawie trzy możliwe stawki podatkowe uzależnione od wartości masy spadkowej. Stawka podatku od spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny wynosić może 3%, 5% lub 7%.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje w swojej treści zwolnienie z opodatkowania wartości lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku. Spadkobierca który chce skorzystać z tego zwolnienia musi jednak spełnić szereg warunków ustawowych.

Przede wszystkim spadkobierca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Warto dodać, że zdaniem Ministerstwa Finansów wyłączenia powyższe dotyczą tylko osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą one natomiast, jak czytamy w piśmie z dnia 18 grudnia 1996 r., PO7-B-825-222/3864/96, Biul. Skarb. 1997, nr 3, poz. 10, „osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków, w tym także w sytuacji gdy stanowią one majątek wspólny małżonków”.

Drugim warunkiem zastosowania ulgi jest konieczność zamieszkiwania w nabytym lokalu, będąc zameldowanymi na pobyt stały i niedokonanie jego zbycia przez 5 lat, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego lub od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu, jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ulga mieszkaniowa przysługuje wyłącznie osobom, którym nabyty budynek lub lokal mieszkalny będzie służył bezpośrednio celom mieszkaniowym. Dlatego też warunkiem zastosowania powyższej ulgi jest, aby nabywca zamieszkiwał w nabytym lokalu lub budynku przez okres 5 lat. Podkreślić przy tym należy, iż chodzi o faktyczne, a nie tylko formalne zamieszkiwanie (nie wystarczy samo tylko zameldowanie się w nabytym budynku czy lokalu).

Uzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej powoduje, że podatnik (spadkobierca lub obdarowany) przy ustalaniu podstawy opodatkowania otrzymanego spadku i darowizny nie wlicza do tej podstawy wartości domu lub mieszkania do łącznej wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »