Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepowiadomienie US o nabyciu spadku

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-05

Dwie siostry otrzymały spadek po zmarłym w 2014 r. ojcu. Wyrokiem sądu z tego samego roku otrzymały w spadku mieszkanie własnościowe o wartości ok. 15 tys. zł oraz samochód – ówczesna wartość ok. 18 tys. zł. Niestety nie powiadomiły US o nabyciu spadku. Teraz US wzywa do złożenia wyjaśnień: dlaczego nie został złożony druk SD-3. Samochód jest zarejestrowany na obie spadkobierczynie, a w mieszkaniu jest zameldowana i mieszka jedna z nich. Jakie konsekwencje grożą ze strony US? Jak wysoki podatek może zostać nałożony? Czy da się go uniknąć?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje całkowite zwolnienie z opodatkowania wartości nabytego spadku przez członków najbliższej rodziny. Aby skutecznie skorzystać z tego zwolnienia, podatnik zobowiązany jest do złożenia w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku właściwego druku (SD-Z2) do naczelnika urzędu skarbowego. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym spadkobierczynie nie dokonały odpowiedniego zgłoszenia we wskazanym terminie, w związku z czym całkowite zwolnienie im nie przysługuje.

W konsekwencji spadkobierczynie zobligowane są do złożenia formularza SD-3, w którym wykażą wartość masy spadkowej oraz wysokość podatku. Podatek od spadków i darowizn obliczany jest od wartości nabytego spadku. Należy zauważyć, że w myśl przepisów ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponadto trzeba pamiętać, że wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez spadkobiercę.

Istotne jest również, że opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł w przypadku osób z najbliższej rodziny. Oznacza to, że dopiero nadwyżka wartości spadku ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kwota wolna 9637 zł przypada na każdego spadkobiercę i liczona jest od całości przypadającej wartości spadku (1/2 mieszkania i 1/2 samochodu).

W sytuacji gdy zostanie ustalona wartość spadku przypadająca na daną osobę, w następnej kolejności należy obliczyć podatek. W przypadku nabycia spadku po zmarłym ojcu przewidziano w ustawie trzy możliwe stawki podatkowe uzależnione od wartości masy spadkowej. Stawka podatku od spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny wynosić może 3%, 5% lub 7%.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje w swojej treści zwolnienie z opodatkowania wartości lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku. Spadkobierca który chce skorzystać z tego zwolnienia musi jednak spełnić szereg warunków ustawowych.

Przede wszystkim spadkobierca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Warto dodać, że zdaniem Ministerstwa Finansów wyłączenia powyższe dotyczą tylko osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą one natomiast, jak czytamy w piśmie z dnia 18 grudnia 1996 r., PO7-B-825-222/3864/96, Biul. Skarb. 1997, nr 3, poz. 10, „osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków, w tym także w sytuacji gdy stanowią one majątek wspólny małżonków”.

Drugim warunkiem zastosowania ulgi jest konieczność zamieszkiwania w nabytym lokalu, będąc zameldowanymi na pobyt stały i niedokonanie jego zbycia przez 5 lat, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego lub od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu, jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ulga mieszkaniowa przysługuje wyłącznie osobom, którym nabyty budynek lub lokal mieszkalny będzie służył bezpośrednio celom mieszkaniowym. Dlatego też warunkiem zastosowania powyższej ulgi jest, aby nabywca zamieszkiwał w nabytym lokalu lub budynku przez okres 5 lat. Podkreślić przy tym należy, iż chodzi o faktyczne, a nie tylko formalne zamieszkiwanie (nie wystarczy samo tylko zameldowanie się w nabytym budynku czy lokalu).

Uzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej powoduje, że podatnik (spadkobierca lub obdarowany) przy ustalaniu podstawy opodatkowania otrzymanego spadku i darowizny nie wlicza do tej podstawy wartości domu lub mieszkania do łącznej wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup samochodu dla żony przy rozdzielności majątkowej a US

Mamy z żoną rozdzielność majątkową. Chciałbym jej kupić samochód o wartości ok. 200 tys. zł. To ja będę płacił za auto z własnej...

Odziedziczenie połowy wspólnego mieszkania, jego sprzedaż i rozliczenie z fiskusem

Po zmarłej w 2012 r. małżonce odziedziczyłem połowę wspólnego mieszkania. Ja swoją część posiadałem od 2002 r. Sprzedałem to mieszkanie...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego po nabyciu spadku

W 2011 r. zmarł mój ojciec, jeszcze tego samego roku, w listopadzie zapadł wyrok sądu o nabyciu spadku (gospodarstwa rolnego z budynkiem...

Darowizny nieruchomości w rodzinie a obowiązek zamieszkiwania

W 2012 r. w drodze darowizny od męża nabyłam mieszkanie, w którym obecnie mieszka moja teściowa. Teściowa swój udział w tym mieszkaniu...

Sprzedaż mieszkania po rodzicach a podatek

Otrzymałem w spadku po rodzicach mieszkanie, które chcę sprzedać, ponieważ na stałe mieszkam w USA. Gdzie i jaki podatek będę musiał...

Czy muszę zgłosić do urzędu skarbowego wykonany przelew?

Moja mama jest częściowo ubezwłasnowolniona i jestem jej kuratorem. Dwa miesiące temu sąd rodzinny wydał postanowienie zezwalające mi na dokonanie...

Pomoc finansowa dla syna w Polsce a obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego

Od roku 2016 wysyłam z Niemiec mojemu synowi na konto w Polsce pieniądze. Jest to za granicą zgłoszone w rozliczeniu podatkowym jako pomoc osobie...

Darowizna od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową

Mam pytanie dotyczące darowizny od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową. Darowizna ma być przekazana dla jednej osoby. Czy limit od takiej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »