Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespodziewanie duży podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-14

W marcu 2013 r. kupiłam mieszkanie za 400 000 zł i sprzedałam je w maju 2014 r. za cenę 420 000 zł. Teraz wypełniłam PIT-39, gdyż muszę się rozliczyć z urzędem podatkowym. Do tej pory myślałam, że muszę zapłacić podatek od różnicy tej sumy, czyli od 20 tys. zł, jednak Pani w US poinformowała mnie, że muszę zapłacić podatek od 420 000 zł plus odsetki, jeśli nie wydam tej kwoty na cele mieszkaniowe. Jaki podatek będę musiała zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pani w 100% rację, a Pani zatrudniona w US albo się pomyliła, albo źle się Panie zrozumiały.

Podatek dochodowy od dochodu (nie od przychodu) ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2013 r. wynosi 19% i podatek zapłaci Pani od wspomnianej różnicy (w pewnym oczywiście uproszczeniu). Inaczej byłoby w przypadku, gdyby mieszkanie nabyła Pani w darowiźnie lub w inny nieodpłatny sposób.

Podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Kosztami zatem są w przypadku odpłatnego zbycia odpłatnie nabytego mieszkania, zgodnie z ust. 6c art. 22, udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Nie ma zatem wątpliwości, że 400 000 zł stanowi u Pani koszt pomniejszający przychód.

Rozliczenia dokonuje się, jak Pani wie, zeznaniem PIT-39, które składa się do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, zatem przy zbyciu w 2014 roku nieruchomości nabytej w 2013, należało złożyć PIT-39 do końca kwietnia 2015 roku i w tym też terminie należy wpłacić ew. podatek, chyba że zadeklaruje się chęć skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspomniany przepis stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Katalog dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25.

Co dzieje się, jeśli nie wypełni się warunków zwolnienia, opisuje art. 30e ust. 7 ustawy, który pozwolę sobie zacytować: „w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie”.

Widać zatem wyraźnie, że nie zmienia się podstawa opodatkowania z dochodu na przychód. Opodatkowany zatem, jeśli nie spełni się warunków zwolnienia, będzie dochód, z tym że będziemy mieć do czynienia z zaległością podatkową i koniecznością zapłacenia odsetek od dnia 1 maja 2015 r.

Analogicznie wskazują również wydające interpretacje indywidualne organy – tak też czytamy w piśmie z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. IPPB1/415-689/10-6/MT): „Jeżeli podatnik cały przychód z odpłatnego zbycia mieszkania w ciągu 2 lat przeznaczy na spłatę kredytu, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast w przypadku przeznaczenia tylko części przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, pozostała część dochodu będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »