Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespodziewanie duży podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-14

W marcu 2013 r. kupiłam mieszkanie za 400 000 zł i sprzedałam je w maju 2014 r. za cenę 420 000 zł. Teraz wypełniłam PIT-39, gdyż muszę się rozliczyć z urzędem podatkowym. Do tej pory myślałam, że muszę zapłacić podatek od różnicy tej sumy, czyli od 20 tys. zł, jednak Pani w US poinformowała mnie, że muszę zapłacić podatek od 420 000 zł plus odsetki, jeśli nie wydam tej kwoty na cele mieszkaniowe. Jaki podatek będę musiała zapłacić?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Ma Pani w 100% rację, a Pani zatrudniona w US albo się pomyliła, albo źle się Panie zrozumiały.

Podatek dochodowy od dochodu (nie od przychodu) ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2013 r. wynosi 19% i podatek zapłaci Pani od wspomnianej różnicy (w pewnym oczywiście uproszczeniu). Inaczej byłoby w przypadku, gdyby mieszkanie nabyła Pani w darowiźnie lub w inny nieodpłatny sposób.

Podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Kosztami zatem są w przypadku odpłatnego zbycia odpłatnie nabytego mieszkania, zgodnie z ust. 6c art. 22, udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Nie ma zatem wątpliwości, że 400 000 zł stanowi u Pani koszt pomniejszający przychód.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Rozliczenia dokonuje się, jak Pani wie, zeznaniem PIT-39, które składa się do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, zatem przy zbyciu w 2014 roku nieruchomości nabytej w 2013, należało złożyć PIT-39 do końca kwietnia 2015 roku i w tym też terminie należy wpłacić ew. podatek, chyba że zadeklaruje się chęć skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspomniany przepis stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Katalog dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25.

Co dzieje się, jeśli nie wypełni się warunków zwolnienia, opisuje art. 30e ust. 7 ustawy, który pozwolę sobie zacytować: „w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie”.

Widać zatem wyraźnie, że nie zmienia się podstawa opodatkowania z dochodu na przychód. Opodatkowany zatem, jeśli nie spełni się warunków zwolnienia, będzie dochód, z tym że będziemy mieć do czynienia z zaległością podatkową i koniecznością zapłacenia odsetek od dnia 1 maja 2015 r.

Analogicznie wskazują również wydające interpretacje indywidualne organy – tak też czytamy w piśmie z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. IPPB1/415-689/10-6/MT): „Jeżeli podatnik cały przychód z odpłatnego zbycia mieszkania w ciągu 2 lat przeznaczy na spłatę kredytu, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast w przypadku przeznaczenia tylko części przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, pozostała część dochodu będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »