Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieujawnione źródła dochodów

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-21

Planuję zakup mieszkania o wartości 220 tys. zł, mimo że jestem osobą młodą i mam niepewną pracę. Pieniądze na zakup otrzymam w formie pożyczki od członków mojej rodziny. Siostra przekaże mi darowiznę w wysokości 50 tys. zł, podobnie jak mama. Od innych członków rodziny pożyczę po 9637 zł, a resztę pożyczę od siostry i szwagra mieszkających w Kanadzie. Umowę zawrzemy listownie. Przelew otrzymam na konto. Czy w przypadku kontroli z urzędu skarbowego, mając wspomnianą dokumentację, nie zostanę posądzona o nieujawnione źródła dochodów? Czy od umowy pożyczki mam odprowadzić podatek 2%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani, jak zabezpieczyć się przed posądzeniem o posiadanie nieujawnionych źródeł dochodów. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego”. Ponadto, jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo przekazem pocztowym.

W związku z powyższym darowizny w kwocie 50 tys. zł od siostry i mamy podlegają zwolnieniu od podatku, jeśli zostaną zgłoszone we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie 6 miesięcy od momentu przekazania darowizny, poprzez złożenie formularza SD-Z2, przy czym darowizna musi być udokumentowana za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

W przypadku darowizn od innych członków rodziny należy zwrócić uwagę, do jakiej grupy podatkowej należą te osoby. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III – innych nabywców.

Dlatego wymieniana przez Panią kwota w wysokości 9637 zł jest wolna od podatku tylko w przypadku darowizny od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów. Jeśli darowizna zostanie dokonana przez osobę należącą do grupy II lub III, będą to odpowiednio kwoty 7276 zł oraz 4902 zł.

Odnośnie umowy pożyczki, to zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa PCC) podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Należy zwrócić uwagę, iż czynności cywilnoprawne podlegają wskazanemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski;
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

W ocenie organów podatkowych korespondencyjne podpisanie umowy pożyczki oznacza zawarcie umowy na terytorium Polski. Tym samym czynność ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku wynosi 2%.

Należy jednak podkreślić, iż możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy PCC zwalnia się od podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem:

  • złożenia deklaracji w sprawie właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności (deklaracja PCC-3),
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zwolnienie z podatku jest zatem możliwe w sytuacji, gdy umowa pożyczki będzie sporządzona między Panią a Pani siostrą (szwagier nie jest zaliczany do najbliższej rodziny w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ponadto przekazanie pieniędzy musi być udokumentowane przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Oprócz tego w ciągu 14 dni od daty dokonania czynności należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, na formularzu PCC-3.

Zasadniczo wskazany sposób udokumentowania środków na zakup mieszkania powinien być wystarczający dla organu podatkowego i uchroni Panią od zarzutu nieujawnionych źródeł dochodów. Należy jednak podkreślić, iż urząd skarbowy ma prawo do dokonania tzw. kontroli krzyżowej. Oznacza to, iż organ podatkowy może dokonać weryfikacji, czy przedstawione osoby były w stanie przekazać środki we wskazanej wysokości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »