Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewielka dieta dla członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-03-16 • Aktualizacja: 2022-01-05

Członkowie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej otrzymują diety przyznane decyzją walnego zgromadzenia członków, w wysokości 40 zł miesięcznie. Dotychczas od tej kwoty nie potrącano podatku, ponieważ koszty uzyskania przekraczały tę kwotę. Jednak w Biuletynie Informacyjnym dla służb ekonomiczno-finansowych (w załączniku) ukazał się artykuł o opodatkowaniu diet członków rad nadzorczych, ale dotyczący wynagrodzeń członka rady nadzorczej w spółce kapitałowej. Czy to dotyczy również spółdzielni mieszkaniowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewielka dieta dla członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Czy przychód za posiedzenia lub diety członków rady nadzorczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Członkowie rady nadzorczej to osoby fizyczne. Z tytułu przychodów za posiedzenia lub diety podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

A ustawa o PIT stanowi:

„Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (…) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”.

Wskazany przepis nie odróżnia rad nadzorczych w spółkach z o.o., spółdzielniach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Mówi o radach nadzorczych osób prawnych.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest niewątpliwie osobą prawną wpisaną do odpowiedniego rejestru w KRS. Tak samo spółka z o.o. Jest osobą prawną wpisaną do rejestru przedsiębiorców w KRS. Zarówno spółka z o.o., jak i spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 11 § 1 Prawa spółdzielczego).

Dalej ustawa stanowi:

„Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4.Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

Opodatkowanie przychodu z działalności wykonywanej osobiście

Przychód z działalności wykonywanej osobiście w postaci należności za bycie członkiem rady nadzorczej podlega opodatkowaniu.

„Art. 29. 1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ( a więc przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych) oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu (…)”.

W określonych sytuacja ryczałt pobierany jest według innej zasady.

Jednocześnie według ustawy:

„Art. 30. 1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu;

3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania”.

W spółdzielni mieszkaniowej członek RN nie może być pracownikiem SM (ustawa o SM: „w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka”).

Z analizy przepisów wynika, że przychód otrzymywane przez osobę fizyczna należącą do składu rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej jako osoby prawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wskazane przepisy także nie ustanawiają rożnych zasad opodatkowania w zależności od tego, czy RN jest w spółce z o.o., czy też w spółdzielni mieszkaniowej.

Zatem zawarte w artykule spostrzeżenia mają zastosowanie do członków rad nadzorczych funkcjonujących u rożnych osób prawnych, w tym spółdzielni mieszkaniowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »