Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie deklaracji otrzymanej darowizny na zakup mieszkania w terminie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-08-14

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej niezłożenia deklaracji w ciągu 6 miesięcy odnośnie otrzymanej darowizny na zakup mieszkania. Darowiznę otrzymałam od dziadków, była wpłacona na moje konto osobiste. Złożone zostały druki SD-Z2 dotyczące służebności wobec dziadków, natomiast nie została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z podatku od darowizn. Obecnie otrzymałam wezwanie z US dotyczące wyjaśnień o źródłach finansowania mojego mieszkania. Czy istnieje jakakolwiek szansa, aby uniknąć 20% podatku oraz odsetek i wytłumaczyć brak złożenia deklaracji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w sytuacji przez Panią opisanej niewiele można zrobić. Przepisy są tu dość precyzyjne i nie pozostawiają pola do interpretacji. Zwłaszcza, że urząd skarbowy wszczął już postępowanie wyjaśniające dotyczące Pani nieruchomości.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (tu otrzymania darowizny), oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. Przy czym terminu 6 miesięcy nie można przywrócić w drodze wniosku o przywrócenie terminu, co potwierdzają liczne orzeczenia sądów administracyjnych (np. wyroki NSA z dnia 6 maja 2010 r., II FSK 2174/08 i II FSK 1178/08; wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009 r. II FSK 1178/08; z dnia 3 listopada 2010 r. II FSK 1171/09; z dnia 12 stycznia 2011 r. II FSK 1648/09; z dnia 18 marca 2011 r. II FSK 1801/09; z dnia 14 grudnia 2011 r. II FSK 1207/10, z dnia 23 listopada 2012 r., II FSK 750/11). Zatem powoływanie się tu na zapomnienie czy inne ważne okoliczności, które nawet uzasadniałyby opóźnienie, nie wchodzi w grę, by ratować Pani sytuację.

Zgodnie z ustępem 3 cytowanego przepisu: „W przypadku niespełnienia tych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Innymi słowy, gdyby sprawa badania pochodzenia pieniędzy na mieszkanie nie wyszła na jaw, mogłaby Pani teraz złożyć deklarację i wyliczyć podatek zgodnie z tabelą dla grupy I, a następnie zapłacić go wraz z odsetkami liczonymi od 14 dni od dnia otrzymania darowizny (w tym czasie podatek powinien być zapłacony). Podatek dla I grupy podatkowej w tym przypadku wynosi od kwoty do 10 278 zł – 3% wartości otrzymanej darowizny, ponad tę kwotę do kwoty 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. W przypadku, gdy darowizna przekracza kwotę 20 566 zł, podatek wynosi 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Niestety żaden przepis w tym przypadku nie przewiduje ulgi czy możliwości złożenia np. czynnego żalu. Orzecznictwo w tej kwestii także jest jasne. Nie ma możliwości uniknięcia kary za zaniedbanie zgłoszenia darowizny w sytuacji, gdy ujawnia się ją w toku postępowania wyjaśniającego dotyczącego pochodzenia dochodów. Dobrze, że darowizna w ogóle została ujawniona przelewem. W przeciwnym razie mógłby Pani grozić karny podatek 70% z tytułu dochodów z nieujawnionego źródła.

Z drugiej strony, jeśli do ujawnienia jeszcze nie doszło (a przez ujawnienie należy uznać powołanie się wraz z udokumentowaniem), to może warto, przed powołaniem się na tak dokonaną darowiznę, złożyć zaległe zeznanie podatkowe i zapłacić należny podatek wraz z odsetkami, a w toku składania wyjaśnień przed organem powołać się już na darowiznę z opłaconym podatkiem. Jest to pomysł o tyle możliwy do zrealizowania, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w podobnej sprawie i uznał, że podatnik spełnił warunki opodatkowania darowizny standardowym podatkiem. Takie orzeczenie zapadło w dniu 21 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2211/12. Bez trudu je Pani odnajdzie w Internecie, proszę się z nim zapoznać i ustalić, czy stan faktyczny w Pani sprawie jest zbliżony do tego, w jakim orzekał NSA. Ostatecznie, jeśli urząd skarbowy nie uzna Pani argumentów, może Pani walczyć o słuszność na drodze sadowej, podobnie jak bohater załączonego wyroku.

Zgłoszenie służebności na druku SD-Z2 i zgłoszenie darowizny to są dwie zupełnie różne sprawy. Nie ma związku między darowizną a ustanowieniem służebności. Te dwie sprawy nie muszą występować razem, stąd jedna nie świadczy o drugiej. Poza tym kwestie podatkowe cechuje duży formalizm.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »