Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowa ustawa o odwrotnym obciążeniu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-09-11

Mam pytanie dotyczące nowej ustawy o odwrotnym obciążeniu. Wynajmuję sprzęt budowlany z operatorem i świadczę te usługi jako podwykonawca, czyli wystawiam fakturę z VAT-em zerowym. Czy dobrze robię? Jak mam sklasyfikować dojazd sprzętu na miejsce danego zlecenia i jego powrót? Czy mam ująć dojazd i zjazd sprzętu ze stawką 23%, czy VAT będzie z odwrotnym obciążeniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan zagadnienie związane z przerzuceniem na nabywcę obowiązku rozliczenia w podatku od towarów i usług dostawy zwane odwrotnym obciążaniem.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm. – dalej jako u.VAT) podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Załącznik nr 14 dodany został do u.VAT przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2024) zmieniającej u.VAT z dniem 1 stycznia 2017 r.

W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.VAT odwrotne obciążenie stosuje się tylko jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Z przepisów nie wynika w ogóle kim jest podwykonawca, w nauce przedmiotu i praktyce działania sektora przyjmuje się, że tu pojęcie podwykonawcy należy rozumieć tak, iż efekt świadczonych przez niego usług stanowiących roboty budowlane stanowi część lub całość robót budowlanych świadczonych przez innego podatnika na rzecz zleceniobiorcy.

Odnośnie Pana usług, w doktrynie przypomina się, że „W pierwotnej wersji załącznika nr 14 do u.p.t.u. – w takiej wersji projektu, jaka została wniesiona do Sejmu – wśród usług objętych odwrotnym obciążeniem wymieniano m.in."Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług" (bez względu na symbol PKWiU). Obecnie – w tej wersji ustawy, która została uchwalona przez parlament i opublikowana w Dzienniku Ustaw nie wymienia się już tego rodzaju usług” (A. Bartosiewicz, QA 820846, Lex/el).

Z drugiej strony w rozporządzeniu o PKWIU ustawodawca poucza, iż sekcja dotycząca robót budowlanych nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w PKWiU 77.32, ale już wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem. Dodatkowo trzeba pamiętać, że usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu czy wyposażenia nie zostały wymienione w załączniku nr 14 i wobec nich nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Oczywiście podstawą ostatecznych wniosków może być tylko dokonana przez Pana klasyfikacja usług od PKWiU. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcy wykonującym usługę, a w przypadku problemów może on skorzystać z pomocy (składając wniosek o dokonanie takiej klasyfikacji) Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Organ ten na wniosek udziela pisemnych informacji z ww. zakresu. Pozwala to później uniknąć również problemów z urzędem skarbowym, które pojawiają się, gdy US kwestionuje np. brak odwrotnego obciążenia dla konkretnej usługi, gdy podatnik wskazuje na PKWiU spoza zakresu załącznika 14. Szczegóły znajdzie Pan tutaj: http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/.

Wątpliwości wiążą się nie tylko z klasyfikacją, ale i ze stwierdzeniem, że wynajmując sprzęt budowlany z operatorem staje się Pan w ogóle podwykonawcą. Zdania są tu podzielone, a tylko jako podwykonawca byłby Pan obowiązany do zastosowania odwrotnego obciążenia.

Jak wskazuje cytowany powyżej A. Bartosiewicz „podmiot wynajmujący sprzęt budowlany łącznie z operatorem nigdy nie może być uznany za podwykonawcę; nie wykonuje on bowiem robót budowlanych, nie jest odpowiedzialny za określone roboty, bowiem tylko udostępnia sprzęt razem z operatorem; to zaś moim zdaniem powoduje, że podmiot ten nie będzie podwykonawcą robót budowlanych; nie będzie ich bowiem »podwykonywał«, a jedynie udostępni sprzęt”.

Organy podatkowe zdają się obecnie nie podzielać tego stanowiska, aczkolwiek nie można mówić jeszcze o jakiejkolwiek spójnej praktyce. Część przedstawicieli doktryny również uznaje, iż „Dlatego też w mojej opinii w sytuacji, gdy dokonują Państwo wynajmu sprzętu z obsługą głównemu wykonawcy należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia” (R. Styczyński, QA 810134, Lex/el).

Wydaje się, że przeważa stanowisko, zgodnie z którym należy takie usługi objąć odwrotnym obciążeniem. Czy stanowisko to się utrwali i okaże prawidłowe okaże się dopiero, gdy pojawią się wyroki sądów administracyjnych, a to będzie miało miejsce najwcześniej końcem roku.

Kwestia dojazdu również nie jest jasna, nie jest to usługa budowlana. Z drugiej strony nie jest to usługa, którą nabywca zakupiłby, gdyby nie nabywał usługi podstawowej, w mojej ocenie więc jest to świadczenie nierozerwalne, zatem dojazd winien dzielić los świadczenia głównego i tu jednak znaleźć można zdania odmienne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »