Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w spółce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-05-24

Wraz z małżonką jesteśmy wspólnikami spółki jawnej (ja mam 70% udziału w spółce, małżonka 30%). Żona prowadzi tez jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi dla spółki. W 2017 roku spółka nabyła usługi od działalności małżonki na poziomie 480 000 zł netto (23% VAT). W roku 2016 przychody spółki były nieco wyższe niż koszty (w załączniku). Obydwoje rozliczamy się PIT-36L. Czy mamy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej i jakiej? Tesli tak, kto powinien wykazać w swoim PIT-36L oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i z jakiego art. (25a, 25a ust. 2d, 25a ust. 2b pkt 2)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub

b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro; są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwaną »dokumentacją podatkową«  lub »potocznie dokumentacją cen transferowych«”.

Dodać trzeba, że podatnicy, o których mowa powyżej, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa powyżej, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa, ustala się dla tej spółki, a nie dla wspólnika.

Euro przelicza się tu na złotówki po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa. Kurs z 30 grudnia 2016 r. to 4 4240 zł. Zatem ww. limit 2.000.000 euro wynosi 8.848.000 zł. Tym samym spółka ów limit znacząco przekracza.

Powiązanie zachodzi także przy tzw. więzach o charakterze osobowym (powiązanie osobowe) również związanym z małżeństwem. Przywołany powyżej art. 25 ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa powyżej, ustawa rozumie również małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

„Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

1) 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;

2) 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;

3) 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro”.

Transakcje dokonane pomiędzy podmiotami powiązanymi uznać należy za mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej ciążą tu na wspólniku spółki osobowej, jako podatniku podatku dochodowego od osób fizycznych – jednakże nie jest nadzwyczajnym postępowaniem, że dokumentację taką (tę samą, jedną wspólną) sporządzają obie strony transakcji, czyli wszyscy wspólnicy spółki osobowej oraz ewentualnie powiązany dostawca. Dodać należy, że gdy dokumentacja podatkowa zostanie sporządzona przez jednego wspólnika, to nie zwalnia to pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. Dokumentacja podatkowa musi zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami opisanymi w art. 25a ust. 2b.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »