Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek podatkowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-09-05

Moja matka zmarła w 1992 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, a podatek od spadków uiszczony. Natomiast ojciec zmarł w 2004 r. Cztery lata później została przeprowadzona sprawa spadkowa, ale do dnia dzisiejszego nie złożyłem deklaracji do US ani żadnego innego dokumentu informującego o przeprowadzonej sprawie spadkowej. Czy na podstawie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej mogę liczyć, że z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość obowiązku podatkowego? Jeśli tak, to czy w 2014 r. mam zgłosić do US jakiś wniosek o przedawnienie? W jaki sposób US dowiaduje się o przeprowadzonych sprawach spadkowych, jeśli nabywca spadku nie zgłosi się z deklaracją? Czy według Państwa mam szansę na przedawnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Niemniej jednak, jak Pan słusznie zauważa, § 2 pkt 1 tego samego przepisu stanowi, że gdy podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Tym samym zobowiązanie podatkowe nie powstanie na ww. podstawie po 31 grudnia 2013 roku, bowiem wtedy upłynie 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 6 ust. 4 obowiązek podatkowy odnawia się (a z nim prawo do wydania decyzji ustalającej) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia – stąd właśnie należy liczyć wyżej wymieniony termin od końca 2008, a nie 1992 i 2004 roku.

 

Obecnie obowiązek podatkowy odnawia się (lub jak twierdzą niektórzy, przywracane jest prawo do wydania decyzji ustalającej) również w przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania – z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Takie brzmienie ust. 4 art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązuje od 2007 r. Szczęśliwie dla Pana, jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r., do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Jako że nabycie w drodze dziedziczenia ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy, a nie w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w Pana przypadku zastosować należy stare brzmienie art. 6 ust. 4 ww. ustawy, a brzmienie kluczowego tu, ostatniego zdania w dniu 31.12.2006 r. było następujące: „Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

 

Zatem w Pana przypadku jedynie dla nabycia w drodze darowizny, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy odnowiłby się. Tym samym nie można twierdzić, że odnawiałby się on dla nabycia w drodze dziedziczenia.

 

Decyzji organ już nie wyda, więc zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Dzieje się to z mocy prawa, nie ma konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

 

Z tego, co mi wiadomo, sądy wysyłają odpis prawomocnego postanowienia do urzędów skarbowych tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony, więc co do zasady US dowiaduje się od spadkobierców. Niemniej jednak z mojego doświadczenia wynika, iż stare sprawy, gdy spadkodawca zmarł przed 2007 r., przedawniają się dość często.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »