Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy

Autor: Monika Wycykał

Jestem osobą prywatną i nie prowadzę działalności gospodarczej. W tym roku udzieliłem pożyczki pewnej spółce z o.o. Powiedziano mi, że nie muszę zgłaszać umowy do urzędu skarbowego, ponieważ wszystkie podatki płaci pożyczkobiorca (jako firma) i on ponosi całą odpowiedzialność związaną z podatkami dotyczącymi nawet odsetek od mojego wynagrodzenia (zysku) za udzielenie pożyczki. Chciałbym się jednak co do tego upewnić, czy tak faktycznie jest. Czy są jeszcze jakieś inne zagrożenia dla mnie jako pożyczkodawcy pod kątem obowiązku podatkowego i rozliczenia się z fiskusem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy

Obowiązki podatkowe ciążące na pożyczkodawcy

W przypadku udzielania pożyczek potencjalnie możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami obowiązków podatkowych:

  1. z podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
  2. z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co jest objęte opodatkowaniem od czynności cywilnoprawnych. Katalog zawiera art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1150, z późn. zm. – dalej: u.p.c.c.):

„1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c) (uchylona)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e) umowy dożywocia,

f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g) (uchylona)

h) ustanowienie hipoteki,

i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j) umowy depozytu nieprawidłowego,

k) umowy spółki;

2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2”.

Czy umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jak widać, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 2% od podstawy opodatkowania, którą stanowi kwota pożyczki. W przepisach ustawy zostało wprost określone, kto jest zobowiązany odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki:

„Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy” (art. 4 pkt 7 u.p.c.c.).

W związku z powyższym, jeżeli to Pan jest pożyczkodawcą, to nie ciąży na Panu obowiązek odprowadzenia tego podatku — powinna to zrobić firma, będąca pożyczkobiorcą.

Co się tyczy z kolei podatku dochodowego od osób fizycznych, należy wskazać, że w sytuacji, gdy przysługuje Panu jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy, np. w postaci odsetek, to taka umowa nie ma charakteru nieodpłatnego — w jakiś sposób Pan na niej zarabia. Oznacza to, że po Pańskiej stronie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 2032, z późn. zm. – dalej: u.p.d.o.f.) – źródłem przychodu są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. Rozwinięcie tej regulacji znajdzie Pan w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., w którym ustawodawca wprost wskazał, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie: „Za odsetki od pożyczek w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) należy uznać wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, niezależnie od sposobu i formy jego obliczania” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. II FSK 101/13).

Rozliczenie się z urzędem skarbowym z tytułu udzielenia pożyczki

W art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wskazuje się, że zryczałtowany podatek od odsetek wynosi 19%.

Zważywszy, że nie jest Pan osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a Pański kontrahent biorący pożyczkę już tak, w zakresie odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych znajdują zastosowanie przepisy art. 41 u.p.d.o.f.:

„Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

W związku z powyższym pożyczkobiorca powinien odprowadzić zaliczkę na Pański podatek dochodowy w odniesieniu do dochodów uzyskanych przez Pana w wyniku udzielenia pożyczki, a po zakończeniu roku podatkowego przekazać Panu informację na potrzeby rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko, że firma, której udzielił Pan pożyczki, nie wywiąże się ze swoich obowiązków i np. nie przekaże zaliczki na konto urzędu skarbowego. Biorąc pod uwagę, że to Pan jest podatnikiem, a tamta firma wyłącznie płatnikiem, fiskus będzie mógł Pana „ścigać” o ten niewpłacony podatek. Jeżeli natomiast zostanie naruszony obowiązek w przedmiocie przekazania informacji podatkowej, może Pan mieć kłopot przy składaniu zeznania rocznego w swoim urzędzie skarbowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info