Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od jakiej kwoty płaci się PCC w przetargu?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-24

Biorę udział w przetargu ograniczonym na zakup mieszkania z bonifikatą z zasobów Lasów Państwowych. Od jakiej kwoty płacę podatek od czynności cywilnoprawnych – wartości rynkowej według rzeczoznawcy czy wartości z przetargu ograniczonego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej – zatem w przypadku zakupu mieszkania (akt notarialny) będzie to data zawarcia umowy a podatek pobierze notariusz. Jak się Pan orientuje, podatek PCC płaci kupujący.

Podstawę opodatkowania podatkiem PCC przy umowie sprzedaży stanowi według prawa wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Wartość rynkowa jest jedynym wyznacznikiem podstawy opodatkowania podatkiem PCC. Jeżeli więc wartość ta ustalona została przez biegłego, to ona teoretycznie powinna stanowić podstawę opodatkowania PCC.

Pan może zaoferować cenę wyższą niż wartość rynkowa ustalona przez biegłego. Cena przez Pana zaoferowana będzie pomniejszona o wartość przysługującej Panu bonifikaty. Możliwe są więc różne kwoty w zakresie: wartości rynkowej, ceny zaoferowanej w przetargu, kwoty faktycznej do zapłaty.

Przepisy podatkowe, regulując, co jest podstawą opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości, nie nakazują, za jaką konkretnie cenę należy nabyć bądź zbyć nieruchomość. Niezależnie od faktu, na jak długo ważna jest jej wycena, i niezależnie od zasad urynkowienia jej wartości, podstawą opodatkowania będzie wartość wyrażona w cenie, ale jeśli będzie ona odbiegała od wartości rynkowej – w rozumieniu przepisów podatkowych – wartość ustalona w postępowaniu podatkowym.

PCC nie będzie płacony od ceny zaoferowanej w przetargu (bez uwzględnienia bonifikaty).

Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa nieruchomości określona przez biegłego rzeczoznawcę, jeżeli rzeczywiście stanowi ona wartość rynkową nabytej rzeczy w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji 2% stawkę podatku należy zapłacić od wskazanej wyżej wartości rynkowej mieszkania.

Zastrzeżenie

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje uprawnienie stron umowy sprzedaży do kreowania jej warunków, w tym ustalenia ceny. Jednakże w przypadku oszacowania jej wartości w sposób odbiegający od wartości rynkowej zbywanej nieruchomości ustawa dopuszcza ingerencję organu podatkowego, przy czym organ ten może się posiłkować wskazanymi w art. 6 ust. 4 ustawy: opinią biegłego lub przedłożoną przez podatnika wyceną rzeczoznawcy.

Jeżeli wartość określona w umowie nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie Pana do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Gdy pomimo wezwania Pan nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

 

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki....

 

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów...

 

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za...

 

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Przez ostatnie kilka lat pozostawałem w związku konkubenckim. Wraz z konkubiną kupiliśmy na kredyt mieszkanie, które pozostaje naszą wspólną...

 

Wystawienie faktury osobie prywatnej przez firmę B2B

Moja firma świadczy usługi wyłącznie w formie B2B. Okazało się jednak, że wystawiliśmy w tym roku fakturę klientowi indywidualnemu, który...

 

Czy można kupić nieruchomość na firmę, gdy małżonek nie wyraża zgody?

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam kupić nieruchomość (mieszkanie) na firmę za środki, które mam z tego tytułu. Moja małżonka nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »