Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odliczenie kosztów poniesionych przed założeniem działalności

Autor: Marcin Sądej

Rozpocząłem prowadzenie działalności dwa miesiące temu. Następnie zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Naturalnie ponosiłem spore koszty przed założeniem działalności. Posiadam paragony fiskalne jako ich potwierdzenie. Wiem, że sklep, w którym się zaopatrywałem, jest skłonny wystawić fakturę VAT na ich podstawie. Czy na dzień dzisiejszy przysługuje mi odliczenie podatku naliczonego i tym samym obniżenie VAT-u należnego od faktur sprzedażowych np. z bieżącego miesiąca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odliczenie kosztów poniesionych przed założeniem działalności

Prawo do odliczenia wydatków na firmę

Zgodnie z zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy VAT podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia powstaje w okresie w którym powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę (art. 86 ust. 10 i 10b ustawy VAT).

Wskazać należy, że powyższe przesłanki mają charakter obiektywny i nie są uzależnione od spełnienia warunku formalnego, jakim jest zarejestrowanie do celów VAT. Ponadto wielokrotnie już w doktrynie oraz orzecznictwie wskazywano, że możliwe jest dokonanie rejestracji z datą wsteczną.

Aby odzyskać podatek VAT od wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności, należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne (lub aktualizacyjne) VAT-R, w którym jako rozpoczęcie wykonywania czynności opodatkowanych należy wskazać okres, w którym poniesiony został pierwszy wydatek udokumentowany fakturą. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością złożenia wszystkich zaległych deklaracji VAT-7, w których należy wykazać kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Zobacz też: IT USA

Interpretacje dotyczące odliczenia podatku naliczonego od faktur sprzedażowych

Potwierdzają to także organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.574.2018.2.WL

„Zatem należy stwierdzić, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Należy wskazać, że Wnioskodawca od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej (w zakresie świadczenia usług transportowych) dokonywał zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, a także wystawiał faktury VAT. Ponadto Wnioskodawca składał terminowo deklaracje VAT-7. Okoliczności te wskazują, że Wnioskodawca pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, tj. wystawiał faktury i naliczał podatek od wykonywanych czynności. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie zamierzał korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Takie zachowanie wskazuje, że Wnioskodawca od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie dopełnił, wynikającego z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, formalnego obowiązku złożenia dokumentów rejestracyjnych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że skoro nabywane przez Wnioskodawcę, przed dniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, towary i usługi, związane były z czynnościami opodatkowanymi, tj. usługami transportowymi, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach zakupu tych towarów i usług.

Jak już wcześniej wskazano, realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika.

Dopiero usunięcie negatywnej przesłanki, poprzez złożenie prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, spowoduje możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w maju 2018 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym wskazał datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 4 stycznia 2018 r. oraz, że pierwsza deklaracja VAT-7 powinna być złożona za miesiąc styczeń 2018 r., to Wnioskodawcy - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z usługami transportowymi, w rozliczeniu za poszczególne miesiące od stycznia do maja 2018 r.”

Tak samo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.04.2017r., nr 0114-KDIP1-3.4012.31.2017.1.MT:

„Z uwagi na powyższe okoliczności, Wnioskodawczyni wcześniej niezarejestrowana, a prowadząca działalność gospodarczą, może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabywane przez Nią materiały, usługi i środki trwałe (…) wykorzystywane są wyłącznie do działalności opodatkowanej. Natomiast warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Zatem, skoro wszystkie poniesione przez Wnioskodawczynię przed dniem rejestracji do podatku VAT wydatki dokonywane były w celu przyszłego osiągania obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawczyni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur je dokumentujących.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni – na podstawie art. 86 ustawy o VAT – ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wystawianych na jej rzecz od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w deklaracjach za właściwe okresy rozliczeniowe – w terminach przewidzianych prawem – art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 11 ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni dokonała zakupów towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług, w celu realizacji przysługującego Jej prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, Wnioskodawczyni powinna dokonać najpierw aktualizacji zgłoszenia VAT-R, ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, od którego działa jako czynny podatnik podatku VAT, oraz okresu rozliczeniowego, za który złoży pierwszą deklarację podatkową, ale w oparciu o datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeszcze raz należy podkreślić, że realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika.

Dopiero usunięcie negatywnej przesłanki, poprzez złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawczyni złoży pierwszą deklarację podatkową) spowoduje możliwość realizacji przez Wnioskodawczynię przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego”.

Możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków przed założeniem działalności

Jak zatem widać, jest to jednolite stanowisko. Podsumowując, możliwe jest odzyskanie podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych przed rejestracją. W tym zakresie należy dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R oraz złożyć zaległe deklaracje podatkowe VAT-R. Naturalnie w zakresie rozliczenia podatku naliczonego konieczne jest posiadanie faktur, ponieważ paragony nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info