Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka

Autor: Aleksander Słysz

Czy jako osoba współpracująca w firmie męża będę odpowiadała za zobowiązania męża wynikające z postępowania karno-skarbowego? Nie mamy rozdzielności majątkowej, a w czasie trwania naszego związku otrzymałam darowiznę od rodziców i stanowi ona mój majątek odrębny. Czy urząd skarbowy może sięgnąć również do mojego majątku osobistego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto odpowiada swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki w związku małżeńskim?

W prawie podatkowym to podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, jednak w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Ponadto małżonkowie wspólnie opodatkowani ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Grzywna nie jest jednak podatkiem, więc ww. reguły nie znajdą w mojej ocenie tu zastosowania. Niemniej jednak moim zdaniem egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego Pani i męża na mocy art. 28 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, jeśli od małżonka nie uda się grzywny ściągnąć, jednak w tym zakresie istnieją pewne kontrowersje.

Z jednej strony Kodeks karny skarbowy wskazuje, że do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej, a w art. 28 § 1 K.k.w. ustanowiono, że orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, pozostających we wspólności majątkowej, kary m.in. grzywny podlegają zaspokojeniu z odrębnego majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego osobiście, jak również z praw twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu racjonalizatorskiego; lecz jeżeli zaspokojenie z tych źródeł okaże się niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego.

Z drugiej strony art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Nie ma w ww. przepisach, w kontekście grzywny nałożonej na męża, podstawy do sięgania do Pani majątku odrębnego, a w nim znajdują się właśnie przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowili (tj. dokonali darowizny wyraźnie wskazując, że wchodzi do majątku wspólnego małżonków).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info