Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprowadzenie podatku od sprzedaży na Allegro

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-22

Przez pewien czas prowadziłam firmę – sklep internetowy z odzieżą. Potem znalazłam pracę na etat i firmę zamknęłam. Już po zamknięciu firmy sprzedawałam czasem rzeczy na Allegro jednak jako osoba prywatna (niestety korzystając z konta, którego wcześniej używałam w działalności). Nie wiem, na jaką kwotę były to transakcje, często były to ubrania, które kupiłam kilka lat wcześniej i leżały u mnie w domu, a potem postanowiłam je sprzedać. Ostatnio dostałam informację, że ktoś anonimowo doniósł na mnie do urzędu skarbowego, sugerując, że prowadzę dalej działalność gospodarczą (co jest nieprawdą). Czy grozi mi kara za nieodprowadzanie podatku od sprzedaży na Allegro? Słyszałam, że jeśli jakaś rzecz jest nowa, ale wystawia się ją do sprzedaży po więcej niż pół roku, to nie trzeba odprowadzać za to żadnych opłat od sprzedaży i tym się kierowałam, ponieważ większość z tych rzeczy była kupiona dużo wcześniej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście źródłem przychodu nie jest zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie innych rzeczy (niż nieruchomości i prawa wymienione w pkt 8), jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Organy podatkowe, odrzucając taką linię obrony, wskazują na ogół, że zastosowanie ww. wyłączenie ma tylko miejsce gdy sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i dowodzą, że w danym przypadku sprzedaż miała cechy działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To również sprawa niesamowicie uzależniona od interpretacji, bowiem ilekroć ww. ustawa mówi o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W praktyce organ ocenia stopień zorganizowania działalności i ciągłość jej prowadzenia, to czy faktycznie jest ona zarejestrowana, zawieszona itp., nie ma tu znaczenia. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 listopada 2008 r., sygnatura: I SA/Bk 387/08 przeczytać możemy, iż „zorganizowanie działalności oznacza, iż istnieje pewien algorytm jej wykonywania. Pojęcie »zorganizowania« należy rozumieć funkcjonalnie, jako pewien stały sposób jej wykonywania, stałą strukturę organizacyjną jej prowadzenia. Ustawodawca nie chce traktować jako działalności gospodarczej takiej działalności, która ma charakter przypadkowy i nie jest zorganizowana, chociaż przynosi podmiotowi zarobek”.

Odnośnie ciągłości jako przesłanki działalności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. sygn. FSK 1971/04 wskazuje, że „Przesłanki ciągłości nie można rozumieć jako procesu trwającego nieustannie, albowiem oznaczałoby to niemożność zawieszenia działalności gospodarczej czy zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, a zorganizowanie wyłącznie prowadzenia jej w formie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub w formie osoby prawnej, podczas gdy działalność gospodarczą może prowadzić też osoba fizyczna, wykonując osobiście wszystkie czynności związane z daną czynnością, a także dokumentowaniem tych czynności”.

W tym kontekście analizowana będzie Pani działalność na Allegro, ale to nie wszystko, bowiem w razie kontroli trzeba udowodnić okres posiadania, nie muszą to być paragony, na ogół wystarczą zeznania świadków, zdjęcia itp. dowody.

Powyższe uwagi dotyczą podatku dochodowego. W razie kontroli można martwić się również podatkiem od towarów i usług, bowiem organy odbierają (w pewnym uproszczeniu) na ogół prawo do zwolnienia podmiotowego, a zwolnienie przedmiotowe dla towarów używanych często jest wątpliwe. Zwolnienie w VAT obejmuje dostawę towarów używanych (tj. ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel), pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Brak zarejestrowanej działalności nie powoduje, że nabycie towaru opodatkowanego VAT automatycznie uniemożliwia odliczenie VAT naliczonego. Warunek ten też musi być spełniony i należy tego ewentualnie dowieść.

Problemy związane ze sprzedażą na Allegro analizuje pod tym kątek Łukasz Matusiakiewicz [Sprzedaż aukcyjna a VAT – wybrane zagadnienia, Vademecum Doradcy Podatkowego], który słusznie zauważa że: „jeśli podatnik podnosi, iż spośród 1000 zakończonych aukcji sprzedał 60% towarów używanych, to z punktu widzenia doświadczenia życiowego nie jest wiarygodnym, by podatnik sprzedał 600 używanych osobiście aparatów fotograficznych itp. W konsekwencji nie można więc art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 u.p.t.u. interpretować w taki sposób, że każdy towar handlowy nabyty przez podatnika w ramach prowadzonej działalności handlowej, przez sam fakt posiadania przez 6 miesięcy, staje się w przypadku dostawy towarem zwolnionym od podatku. Innymi słowy, zwolnienie jest możliwe jedynie wtedy, gdy właściciel korzysta z określonych towarów dla potrzeb własnego przedsiębiorstwa, własnej działalności, np. firma transportowa używa samochód, przedsiębiorstwo produkcyjne – maszynę do produkcji. Okoliczność, że zwolnienie nie dotyczy sytuacji, w których towary stanowią towary handlowe, potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyroki: NSA z dnia 15 października 2010 r., I FSK 1861/09; WSA w Lublinie z dnia 16 marca 2011 r., I SA/Lu 916/10). Jeżeli jednak dana osoba nabywa określone towary z zamiarem ich odsprzedaży, to w rzeczywistości działa w obrocie gospodarczym jako handlowiec w celach zarobkowych, w ramach handlowej działalności gospodarczej. Nie ma też rozstrzygającego znaczenia moment sprzedaży czy ustalenie, w jak długim odstępie czasu od nabycia następuje sprzedaż, ile czasu podatnik jedynie posiadał towar między zakupem a sprzedażą. Tym bardziej jeśli postępowanie dowodowe wykaże, że podatnik nie nabywał towarów w celach osobistych, prywatnych, poza sferą handlowej działalności gospodarczej. Bez znaczenia dla skutków podatkowych jest też opis towaru na aukcjach, zróżnicowanie cen ze względu na to, że towar jest »fabrycznie nowy« czy »używany« (przez osobę trzecią na potrzeby osobiste, czyli wcześniejszego właściciela rzeczy, od którego to podatnik odkupił towar) itp.”.

Reasumując, jeśli sprzedaje Pani używane rzeczy poza działalnością, nie ma się co martwić, należy jedynie dokumentować okres posiadania i być przygotowanym by udowodnić, że nie prowadzi się w tym zakresie działalności. Jeśli jednak rozmiar działalności jest duży, trudno będzie to „przykryć” historią o sprzedaży używanych rzeczy, albowiem organy podatkowe nie nabierają się na tę taktykę, szczególnie gdy brak jest odpowiednich dowodów. W tym drugim wypadku należałoby samodzielnie się opodatkować, złożyć zaległe deklaracje, ewentualnie korekty (to zależy od sposobu rozliczania się z okresu, którego problem dotyczy) wraz z czynnym żalem, by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »