Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odwołanie od decyzji urzędu celnego

Autor: Elżbieta Jędruczyk

W 2008 r. kupiłam w USA uszkodzony samochód osobowy. W momencie odbioru w porcie niemieckim oględzin dokonał niemiecki rzeczoznawca. Zapłaciłam należny podatek akcyzowy. Na terenie Polski samochód został naprawiony. Po kilku tygodniach od rejestracji sprzedałam auto. W 2011 r.* urząd celny wystosował do mnie pismo w sprawie dopłaty podatku akcyzowego (skan pisma przesyłam w załączniku). Czy decyzja w sprawie dopłaty do podatku została wydana zgodnie z prawem? Czy mogę odwołać się od tej decyzji urzędu celnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji urzędu celnego

Kwota samochodu osobowego odbiegająca od średniej wartości rynkowej

Z uwagi na to, że do nabycia samochodu doszło we wrześniu 2008 roku (przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym) – zastosowanie mają tu przepisy obowiązujące w momencie nabycia; w tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 82a ustawy, jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

 

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania.

 

Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.

 

Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

 

Co do zasady należy więc stwierdzić, że urząd celny miał podstawy prawne do wydania przedmiotowej decyzji.

 

Nie oznacza to jednak, że decyzja nie podlega zaskarżeniu – jeżeli nie upłynęło jeszcze 14 dni od daty jej otrzymania, ma Pani możliwość złożenia odwołania do Dyrektora Izby Celnej. W odwołaniu można powoływać się na wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w trakcie postępowania (zarówno proceduralne, jak i materialnoprawne).

 

W postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada wyczerpującego zebrania materiału dowodowego oraz tzw. swobodnej oceny dowodów. W tej sytuacji należałoby więc zweryfikować, czy organ podatkowy zebrał wystarczający materiał dowodowy oraz czy przy jego ocenie nie zostały przekroczone ramy swobodnej jego oceny.

 

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z powołanym wyżej art. 82a ustawy o podatku akcyzowym średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu – natomiast posiadana przez Panią wycena niemieckiego rzeczoznawcy prawdopodobnie brała za punkt odniesienia ceny obowiązujące na rynku niemieckim; podważenie więc decyzji urzędu celnego na tej podstawie może być trudne.

 

Jeżeli mimo wszystko zdecydowałaby się Pani na odwołanie od decyzji, należałoby dokładnie prześledzić prawidłowość wszelkich pism i wezwań otrzymywanych w trakcie postępowania i ich zgodności z procedurami podatkowymi (również prawidłowości ich doręczeń); zweryfikować rzetelność biegłego (sprawdzić, czy znajduje się na liście) – niewykluczone, że decyzję udałoby się uchylić z powodu uchybień proceduralnych, trudno mi jednak wyrokować, nie widząc całości materiału.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 17.01.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem akcyzowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info