Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie kosztów przy sprzedaży samochodów firmowych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-03

Mam w działalności gospodarczej dwa samochody: zakupiony w 2010 roku, po leasingu finansowym, w pełni zamortyzowany, pełne odliczenie VAT-u,  zakupiony z leasingu w 2014 roku, w trakcie amortyzacji, około 3 tys. odpisanego VAT-u z ostatniej faktury. Chciałbym sprzedać obydwa. Chciałbym ograniczyć koszty przy sprzedaży tych samochodów firmowych. Czy wycofać je na użytek własny, podarować i sprzedać?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Standardowym działaniem i niewątpliwym dla organów podatkowych byłaby w przedstawionej sytuacji z pewnością sprzedaż z działalności – wtedy wysokość VAT i podatku dochodowego z działalności zależeć będzie oczywiście od zastosowanej ceny. Optymalna droga sprzedaży jest niemożliwa bowiem samochody wykupione zostały i wprowadzone na środki trwałe podczas gdy po zakończonym leasingu należało je wykupić prywatnie (nie wprowadzać do działalności) i sprzedać bez podatku VAT i podatku dochodowego po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie. W obecnej sytuacji wycofanie spowoduje konieczność rozliczenia VAT, a syn, po otrzymaniu darowizny i upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, będzie mógł sprzedać samochód bez podatku dochodowego (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przez dostawę towarów w podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się również „przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Podstawę opodatkowania w VAT określa dla opisanego przypadku art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim w przypadku przekazania towarów (samochód jest towarem w myśl ustawy o VAT) na potrzeby osobiste, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Podstawą opodatkowania nie jest więc cena nabycia z faktury zakupu czyli tzw. cena historyczna z wykupu poleasingowego a jest nią aktualna cena nabycia (cena rynkowa) takiego samochodu, która będzie na ogół zdecydowanie wyższa niż cena po jakim następuje wspomniany wykup poleasingowy. Fiskus jednoznacznie uznaje, że chodzi tu o wartość rynkową, czyli cenę, za jaką można by auto obecnie nabyć. Podobnie wskazuje się w doktrynie, np. A. Bartosiewicz wskazuje:

„Biorąc pod uwagę historię uregulowań wspólnotowych, można twierdzić, że »cena nabycia […] określona na dzień dostawy« oznacza aktualną wartość rzeczy (taką, za jaką rzecz taka mogłaby być obecnie nabyta). Nie wynika to jednoznacznie z wykładni językowej (należałoby bowiem raczej odwołać się do hipotetycznej »ceny zbycia«), lecz uzasadnienie tego poglądu można znaleźć w prawie wspólnotowym”.

Analogicznie wskazuje M. Gumola:

„Należy podkreślić, że nie chodzi tu o cenę historyczną (tj. cenę, za jaką towar został nabyty w przeszłości przez podatnika), lecz o cenę aktualną (tj. cenę, jaką podatnik musiałby zapłacić za towar w momencie dokonywania jego nieodpłatnego przekazania). Przepisy nakazują bowiem określić cenę nabycia towaru (a w razie jej braku - koszt jego wytworzenia) na moment dokonywania nieodpłatnej dostawy tego towaru. Omawiana podstawa opodatkowania powinna zatem odzwierciedlać bieżącą wartość rynkową przekazywanego nieodpłatnie towaru, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu i stopnia zużycia. Ceną nabycia wyznaczającą wysokość podstawy opodatkowania w analizowanym przypadku jest cena netto, bez kwoty należnego podatku VAT. Podstawa opodatkowania nigdy nie obejmuje bowiem samego podatku VAT.” [M. Gumola, Ł. Postrzech, Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług]. Reasumując, podstawą opodatkowania w VAT stawką podstawową w podatku od towarów i usług będzie bieżącą wartość rynkowa samochodu (z uwzględnieniem jego aktualnego stanu i stopnia zużycia).

W kwestii podatku od spadków i darowizn i syn nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, nawet jeśli suma wartości darowizn z 5 lat przekracza 9637 zł, jeśli skorzysta ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca bowiem zwalnia od podatku m.in. nabycie własności rzeczy przez zstępnych (dzieci od rodziców, wnuki od dziadków itd.), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego – druk SD-Z2. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania tej formy (co jest raczej standardem w przypadku rzeczy ruchomych) z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jak już wskazałem, syn po otrzymaniu darowizny i upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, będzie mógł sprzedać samochód bez podatku dochodowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niepłacenie VAT i podatku dochodowego w terminie

Prowadzę jednoosobową firmę. Od kilku miesięcy nie składałem deklaracji VAT, nie płaciłem podatku VAT i dochodowego. Jakie poniosę konsekwencje?...

Wystawienie faktury VAT przed dostarczeniem towaru

Czy spółka z o.o. może wystawić bez konsekwencji fakturę VAT zanim dostarczy towar? Chodzi między innymi o przypadek, gdy odbiorca prosi...

Zgłoszenie się jako podatnik VAT bez założenia działalności

Planuję zakupić lokal, stan deweloperski pod wynajem. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Planuję się zgłosić do US jako podatnik VAT-u, nie...

Akt notarialny działki tylko na jednego wspólnika firmy

Zakupiliśmy działkę budowlaną na firmę, żeby wybudować na niej siedzibę. Sprzedawca wystawił fakturę na firmę, ale akt notarialny jest tylko na jednego...

Zamówienia od kontrahenta spoza Unii

Otrzymuję zamówienia od kontrahenta zagranicznego spoza Unii (płatne w euro). Wykonanie tego zamówienia zlecam firmie polskiej, z którą...

Odroczenie terminu płatności podatku i ponowne rozłożenie na raty

Posiadam zaległy podatek VAT w kwocie prawie 200 tys. zł. Firma zbankrutowała, złożyłam wniosek do urzędu skarbowego o rozłożenie na raty....

Rezygnacja z podatku VAT a korekty

Zrezygnowałem z podatku VAT od 1.01.2017, składając VAT-R. Czy należy dokonać korekty VAT naliczonego z faktur rat leasingowych i opłaty...

Odwrócony podatek VAT dla podwykonawcy branży elektrycznej

Pytanie dotyczy kwestii odwróconego podatku VAT. Firma nasza jako podwykonawca branży elektrycznej wykonuje szereg usług elektroinstalacyjnych dla firmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »