Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata eksploatacyjna

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-02-06

Posiadam koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego. Gmina nałożyła na mnie bardzo wysoki podatek od nieruchomości. Na wyrobisku nie ma żadnych obiektów budowlanych. Dodam, że uiszczam opłatę eksploatacyjną za każdą wydobytą tonę kruszywa. Czy muszę płacić zarówno podatek od nieruchomości, jak i opłatę eksploatacyjną? Szczegóły w załączniku.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych określenie „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” oznacza grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

 

Stosownie do ww. ustawy przez pojęcie „działalność gospodarcza” rozumie się działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej (z zastrzeżeniami tu nieistotnymi). Zatem działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają przede wszystkim grunty; podstawę ich opodatkowania stanowi powierzchnia. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) 0,84 zł od 1 m2 powierzchni.

 

Jak słusznie zauważa A. Goettel (Nieruchomości i obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ABC nr 70678):

 

„Ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadza – wzorem budynków i budowli – definicji gruntów, toteż decydująca w tej mierze jest definicja zawarta w przepisach prawa cywilnego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (…) nieruchomością gruntową (gruntem) jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Granice oddzielające tak rozumianej nieruchomości określone są zwykle w mapach geodezyjnych.

 

Dla oceny, czy dany grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy określony grunt odpowiada definicji ustanowionej w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W świetle powołanej definicji gruntem związanym z działalnością gospodarczą jest grunt będący w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wyjątek stanowią grunty związane z budynkami mieszkalnymi oraz grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne lub elektrownie wodne. Nie ulega wątpliwości, że warunkiem pełnego zrozumienia związków między obiektami podlegającymi podatkowi i działalnością gospodarczą jest ustalenie znaczenia pojęcia: »w posiadaniu przedsiębiorcy«, którym posługuje się art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W szczególności – co wydaje się być godne podkreślenia – posiadania w znaczeniu użytym w komentowanym przepisie nie można utożsamiać z posiadaniem w rozumieniu art. 336 k.c. Posiadanie w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma szerszy zakres niż posiadanie uregulowane w art. 336 k.c. W rezultacie dany obiekt będzie »w posiadaniu« przedsiębiorcy zarówno na podstawie tytułów określonych w Kodeksie cywilnym, jak i na podstawie tytułów tam nieokreślonych. Niekiedy wskazuje się, że na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zastosowano pojęcie »posiadanie« w celu podkreślenia specyficznego związku między danym podmiotem a przedmiotem tego posiadania, przy czym chodzi tu o związek ekonomiczny. Ponieważ tak rozumiane posiadanie ma wskazywać na przysługujące danemu podmiotowi władztwo ekonomiczne, traci podstawowe znaczenie problem, czy władztwo to wynika bezpośrednio z określonego prawa (na przykład użytkowania lub własności), czy też nie jest z żadnym prawem związane. Następstwem przyjęcia tak szeroko rozumianego pojęcia posiadania jest uznanie danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej także w przypadku, gdy podatnik, nie mając pełnego prawa własności, posiada dany obiekt w trwałym zarządzie na podstawie przepisów regulujących gospodarowanie nieruchomościami. Z podobnym skutkiem musi się liczyć także ten, kto korzysta z obiektu, w stosunku do którego nie przysługują mu żadne uprawnienia, bez zgody i wiedzy właściciela. Wystarczy, by był przedsiębiorcą. Gruntem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie grunt, który nie jest wykorzystywany i nie może być wykorzystywany ze względów technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ może się zdarzyć sytuacja, gdy przedsiębiorca, nabywszy nieruchomość, która ze swej istoty nie może być związana z działalnością gospodarczą, normalnie zostałby objęty obowiązkiem podatkowym takim, jaki jest właściwy gruntowi związanemu z działalnością gospodarczą. Decyduje tu przecież – co do zasady – samo posiadanie gruntu przez wskazany w ustawie podmiot. Nabycie przez przedsiębiorcę np. działki rekreacyjnej nie sprawi, że zastosowanie znajdzie wyższa stawka podatkowa (typowa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Co do zasady więc o powstaniu przedmiotowego związku decyduje sam fakt posiadania danego budynku, budowli lub gruntu przez podmiot odpowiadający definicji przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca – podatnik omawianego podatku – będąc w posiadaniu np. budynku, postanowi czasowo przeznaczyć ten budynek na inny cel niż prowadzenie działalności gospodarczej. Takie postępowanie podatnika mogłoby uzasadniać twierdzenie, że skoro dany obiekt nie jest faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma wobec tego podstawy do wykazania związku między tym obiektem a działalnością gospodarczą. Nie pozwalają jednak na to postanowienia ustawy, z których jasno wynika, że sposób, w jaki podatnik wykorzystuje posiadany obiekt, nie ma znaczenia dla omawianego problemu, wystarczy bowiem, że ów podatnik jest przedsiębiorcą i posiada dany obiekt. Nie może ponadto wystąpić żaden z określonych w u.p.o.l. wyjątków”.

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w art. 134 stanowi, iż przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym (stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ww. ustawy).

 

Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 ust. 1 ustanawia zwolnienia od podatku od nieruchomości, jednak brak tam zwolnień wprost dotyczących „wydobycia” czy innych znajdujących automatycznie zastosowanie w omawianej sytuacji.

 

Podatek od nieruchomości i opłata eksploatacyjna współistnieją równolegle i zupełnie niezależnie. Innymi słowy, opłaca się podatek w oderwaniu od opłaty eksploatacyjnej, a opłatę eksploatacyjną w oderwaniu od podatku. W opisanym przypadku podatek od nieruchomości opłaca się według najwyższej stawki.

 

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast źródłami dochodów własnych gminy są m.in. wpływy z podatku od nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »