Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie darowizny budynku usługowego

Autor: Aleksander Słysz

Chciałabym przekazać w formie darowizny budynek usługowy mojej córce. Budynek ten został wybudowany w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzę. Jakie mogą wystąpić podatki w związku z tą darowizną (budynku wraz z działką budowlaną)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie darowizny budynku usługowego

Darowizna budynku usługowego wykorzystywanego w działalności a podatek dochodowy

Darowizna nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych dla darczyńcy, co, jak wskazuje się powszechnie, wynika z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.).

U obdarowanej również przychód w podatku dochodowym nie powstanie, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jej postanowień w ogóle nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; a tym przepisom podlega właśnie nabycie w drodze darowizny.

Darowizna budynku z działalności a podatek VAT

Darowizna z działalności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (ale niekiedy może korzystać ze zwolnienia od niego). Jest tak, albowiem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Nie pyta Pani o szczegóły rozliczenia ew. VAT z tego tytułu, pozwolę sobie jednak zauważyć, że ustawodawca zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

„a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; (…)”.

Ponadto ustawodawca zwalnia dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, opisanym powyżej, pod warunkiem że:

„a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.”

Niemniej jednak w pewnych sytuacjach zwolnienie może spowodować konieczność dokonania korekty w podatku odliczonym.

Wielu podatników, którzy chcą przekazać podobne obiekty dzieciom, aby prowadziły w nich, za ich pomocą, własną działalność gospodarczą, decyduje się nie na darowiznę samego budynku, ale na darowiznę co najmniej „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Powodem tego jest fakt, iż podatkowi VAT w ogóle nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (co wynika z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatek od darowizny

Dla obdarowanej transakcja ta ma charakter nabycia w drodze darowizny, podlega więc opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, niemniej jednak korzysta ze zwolnienia od tego podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co więcej, córki nie będzie obejmował obowiązek zgłoszenia tej darowizny na druku SD-Z2 dla nabycia praw do zwolnienia, bowiem nie obejmuje on przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info