Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie kosztów transportu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-23

Prowadzimy sprzedaż krajową towarów opodatkowanych stawkami 23% i 8% VAT. Nasi kontrahenci obciążani są kosztami transportu. Jest to usługa świadczona dla nas przez firmę kurierską. Na fakturze koszt transportu widnieje jako oddzielna pozycja. Czy zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT koszt transportu powinien być opodatkowany taką samą stawką jak towar? Co zrobić w sytuacji, gdy na tej samej fakturze są towary zarówno ze stawką 23%, jak również ze stawką 8%? Czy koszt transportu należy podzielić według stawki 23% i stawki 8%? Jak ustalić podstawę opodatkowania dla kosztów dodatkowych, o których mowa w ww. zapisie ustawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że na podstawę opodatkowania składa się wszystko, co stanowi zapłatę. Ustawodawca doprecyzował w przywołanym przez Panią art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, że podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe, takie jak przykładowo prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

 

Powyższa zasada, mimo że nie była wprost wyrażona w ustawie, obowiązywała już wcześniej i wynika bezpośrednio z dyrektywy VAT (dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), której art. 78 stanowi wprost, że do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

 

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT;
  2. koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

 

Wprowadzenie do prawa krajowego omawianej regulacji ocenić należy pozytywnie. Oczywiście pewne wątpliwości pozostają, jednak zbliżenie z dyrektywą krajowych regulacji umożliwia dokładniejszą interpretację. Jak wskazuje się w doktrynie w zakresie dyrektywy VAT, zasada włączenia świadczeń dodatkowych „do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego. (…) W przypadkach gdy jedno lub więcej świadczeń ma charakter usługi zasadniczej, a inne elementy transakcji mają charakter usług pomocniczych, usługi pomocnicze powinny być opodatkowane jak usługa główna. Zdaniem Trybunału »usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej«” [Roman Namysłowski (red.), Andrzej Kapczuk, Beata Niedziółka, Dyrektywa VAT. Komentarz, LEX 2008].

 

Można zatem uznać, że krajowy przepis rozumieć należy w ten sposób, że transport jako element podstawy opodatkowania opodatkowany musi być, gdy jest kosztem dodatkowym, stawką właściwą dla świadczenia głównego, z którym jest związany. W teorii wydaje się właściwsze niewykazywanie kosztu transportu na fakturze w odrębnej pozycji, lecz moim zdaniem nie da się wskazać przepisu wprost tego zabraniającego, uznać zatem można, że dostawca towarów, tak jak i w poprzednim stanie prawnym, kwoty należne z tytułu dostawy (świadczenia głównego) oraz kwoty kosztów dodatkowych może umieścić na fakturze w odrębnych pozycjach. W przypadku gdy świadczeń głównych jest kilka, kilka dostaw towarów z różnymi stawkami, należy koszt dodatkowy, np. koszt transportu, rozbić proporcjonalnie na świadczenia główne i wykazać odpowiednią część ze stawką 23% i odpowiednią ze stawką 8%. Podstawą opodatkowania kosztów dodatkowych jest oczywiście kwota netto, bowiem podstawa ta obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem właśnie kwoty podatku.

 

Reasumując, jeśli dokonuje Pani dostawy z wysyłką towaru A za 100 plus 23% VAT oraz towaru B za 100 plus 8% VAT, dodatkowy koszt wysyłki wyniósł w sumie 10 (bez VAT), to będziemy mieć do czynienia z podstawami 105 plus 23% VAT oraz 105 plus 8% VAT. Problematyczne, jak już wskazałem, jest w tej sytuacji umieszczenie odrębnych pozycji na fakturze, tj. 5 plus 23% VAT i 5 plus 8% VAT, lecz uznałbym to rozwiązanie za dopuszczalne, bowiem nie wpływa na zmianę wysokości podstawy opodatkowania i podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »