Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie odszkodowania od najemcy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-12

Wynajmuje lokal użytkowy instytucji. Najemca chce rozwiązać umowę wcześniej i wypłacić odszkodowanie. Z tytułu najmu place podatek dochodowy w formie ryczałtu. Czy jednorazowe odszkodowanie od najemcy będzie opodatkowane ryczałtem 8,5% czy na zasadach ogólnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowania tego typu organy podatkowe zwykły klasyfikować jako przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawy PIT). Taka kwalifikacja powoduje konieczność opodatkowania odszkodowania (gdy nie mieści się w żadnym ze zwolnień z art. 21 ustawy PIT) według skali podatkowej (PIT-36 – przychód z innych źródeł). Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Nie wszyscy podzielają powyższy punkt widzenia. Istnieje również pogląd, iż odszkodowanie ściśle związane z najmem jest przychodem z tego samego źródła co czynsz. tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. co daje możliwość opodatkowania go ryczałtem od przychodów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Bk 185/13):

„Z uwagi na odpłatny charakter umów najmu przychodem z tego źródła przychodów będzie przede wszystkim czynsz stanowiący wynagrodzenie wynajmującego z najmu, chociaż oczywiście nie tylko. W art. 6 ust. 1a u.z.p.d.f. ustawodawca wskazał bowiem, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazując jednocześnie, że do ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.

Według Słownika języka polskiego PWN (CD 2000) pojęcie »tytułem« należy rozumieć jako: podstawa czegoś, powód, racja. Powyższe pozwala uznać, że przychodem z tytułu najmu będzie oprócz wynagrodzenia wynajmującego wynikającego bezpośrednio z tej umowy (czynsz) także wszystko to, co uzyskuje najemca na jej podstawie. Tym samym świadczenie pieniężne (odszkodowanie) uzyskane na mocy porozumienia z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony stanowi przychód z tytułu umowy najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., co w konsekwencji powoduje, że nie można należności z tego tytułu zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., tak jak to zrobił organ interpretacyjny”.

Pogląd ten zaprezentował również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 415/15). Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2015 r.: „w ocenie Sądu otrzymywane przez Skarżącego środki pieniężne – wypłacone przez Najemcę w zamian za rezygnację z prawa do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz rezygnację ze zobowiązania Najemcy do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego – należy uznać za przychody uzyskiwane z tytułu najmu” (sygn. akt III SA/Wa 1872/14). Wydaje się, że nie ma podstaw w chwili obecnej, by mówić już o ugruntowanej, jednolitej linii orzeczniczej, jednakże w sposób dość jednoznaczny powyższe wyroki prezentują korzystne stanowisko.

Reasumując, uznanie, że odszkodowanie opisane przez Panią stanowi przychód ze źródła najem i opodatkowanie go ryczałtem znajduje oparcie w obowiązującym prawie, aczkolwiek poglądu tego nie musi podzielić naczelnik urzędu skarbowego w przypadku np. kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego. Jednakże w razie konfliktu istnieje duża szansa na pozytywne rozstrzygnięcie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »