Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie odszkodowania od najemcy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-12

Wynajmuje lokal użytkowy instytucji. Najemca chce rozwiązać umowę wcześniej i wypłacić odszkodowanie. Z tytułu najmu place podatek dochodowy w formie ryczałtu. Czy jednorazowe odszkodowanie od najemcy będzie opodatkowane ryczałtem 8,5% czy na zasadach ogólnych?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Odszkodowania tego typu organy podatkowe zwykły klasyfikować jako przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawy PIT). Taka kwalifikacja powoduje konieczność opodatkowania odszkodowania (gdy nie mieści się w żadnym ze zwolnień z art. 21 ustawy PIT) według skali podatkowej (PIT-36 – przychód z innych źródeł). Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Nie wszyscy podzielają powyższy punkt widzenia. Istnieje również pogląd, iż odszkodowanie ściśle związane z najmem jest przychodem z tego samego źródła co czynsz. tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. co daje możliwość opodatkowania go ryczałtem od przychodów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Bk 185/13):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Z uwagi na odpłatny charakter umów najmu przychodem z tego źródła przychodów będzie przede wszystkim czynsz stanowiący wynagrodzenie wynajmującego z najmu, chociaż oczywiście nie tylko. W art. 6 ust. 1a u.z.p.d.f. ustawodawca wskazał bowiem, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazując jednocześnie, że do ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym.

Według Słownika języka polskiego PWN (CD 2000) pojęcie »tytułem« należy rozumieć jako: podstawa czegoś, powód, racja. Powyższe pozwala uznać, że przychodem z tytułu najmu będzie oprócz wynagrodzenia wynajmującego wynikającego bezpośrednio z tej umowy (czynsz) także wszystko to, co uzyskuje najemca na jej podstawie. Tym samym świadczenie pieniężne (odszkodowanie) uzyskane na mocy porozumienia z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony stanowi przychód z tytułu umowy najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., co w konsekwencji powoduje, że nie można należności z tego tytułu zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., tak jak to zrobił organ interpretacyjny”.

Pogląd ten zaprezentował również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 415/15). Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2015 r.: „w ocenie Sądu otrzymywane przez Skarżącego środki pieniężne – wypłacone przez Najemcę w zamian za rezygnację z prawa do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz rezygnację ze zobowiązania Najemcy do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego – należy uznać za przychody uzyskiwane z tytułu najmu” (sygn. akt III SA/Wa 1872/14). Wydaje się, że nie ma podstaw w chwili obecnej, by mówić już o ugruntowanej, jednolitej linii orzeczniczej, jednakże w sposób dość jednoznaczny powyższe wyroki prezentują korzystne stanowisko.

Reasumując, uznanie, że odszkodowanie opisane przez Panią stanowi przychód ze źródła najem i opodatkowanie go ryczałtem znajduje oparcie w obowiązującym prawie, aczkolwiek poglądu tego nie musi podzielić naczelnik urzędu skarbowego w przypadku np. kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego. Jednakże w razie konfliktu istnieje duża szansa na pozytywne rozstrzygnięcie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »