Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie stypendium

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-09

Spółka akcyjna działająca jako klub sportowy zamierza zawrzeć umowy stypendialne z uczniami oraz osobami niebędącymi uczniami. Jak wygląda opodatkowanie stypendiów? Jak rozliczyć ww. umowy?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Aby spółka mogła zachować się w sposób prawidłowy, powinna najpierw ustalić, z jakiego źródła powstanie przychód (dla osoby fizycznej). Temat ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzieląc przychody na źródła. Określony przychód winien kwalifikować się tylko do jednego źródła. Kwalifikacja do źródła determinuje sposób opodatkowania.

 

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

9) inne źródła”.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tzw. innych źródeł uważa się w szczególności: stypendia, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12, 13, 14 i 17 – niemniej jednak właśnie do wcześniej wymienionego art. 13, a dokładniej do jego pkt 2, ustawodawca zalicza niektóre stypendia i nagrody. Na tej podstawie za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

 

Nie wskazuje Pan, na jakiej podstawie i jak dokładnie przyznawane są stypendia. Obecnie uznaje się, że ww. „odrębnymi przepisami” są przepisy ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. Ustawa ta wskazuje, że – co do zasady – klub sportowy działa jako osoba prawna, a ponadto (zgodnie z art. 5 tejże ustawy) klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.

 

Zatem stypendia tak przyznane stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

 

Analogicznie kwalifikują od lat – jeszcze na gruncie ustawy o sporcie kwalifikowanym – nagrody i stypendia organy podatkowe. Na przykład pismo Izby Skarbowej w Gdańsku (sygnatura: BI/005/0452/04) z dnia 20 sierpnia 2004 r. podaje, że zarówno nagrody, jak i stypendia sportowe otrzymywane przez zawodników za osiągnięcia sportowe stanowią dla nich przychody z działalności wykonywanej osobiście.

 

Stypendia takie, co do zasady, winny zatem być opodatkowane jak przychody z działalności wykonywanej osobiście – nie oznacza to jednak, iż zawsze należny będzie od nich podatek, bowiem ustawodawca przewiduje tu istotne zwolnienie.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy stanowi, iż wolne od podatku są „stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł”.

 

Według art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego „organizacjami pozarządowymi są:

 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.

 

Natomiast art. 3 ust. 3 pkt 4 stanowi, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Jeśli zatem klub nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, a także nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, ustanowi stypendium dla uczniów/ studentów, a regulamin jego przyznania zatwierdziły organy statutowe, regulamin udostępniono do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub udostępnienia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych klubu – stypendium może korzystać ze zwolnienia do kwoty 3800 zł w roku podatkowym.

 

Gdy przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, klub będzie pełnił funkcję płatnika.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37”.

 

Płatnicy – tacy jak klub czy uczelnia – wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia zwolnione od podatku (to znaczy te stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b) sporządzają jedynie informację, o której mowa w art. 35 ust. 10. Jak wskazuje się w doktrynie: „stypendia wypłacone po 1 stycznia 2011 r. będą wykazywane w informacji PIT-8C – obowiązująca dotąd informacja PIT-8S nie będzie już składana przez płatników” (Sławomir Liżewski, Informacja o wysokości wypłaconego stypendium – PIT-8S; Vademecum Doradcy Podatkowego).

 

Pozostali płatnicy (tacy jak i Państwa spółka, klub) obowiązków mają więcej, bowiem część przyznawanych stypendiów (np. dla osób niebędących uczniami i studentami) podlega opodatkowaniu.

 

I tak, klub jest obowiązany przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, tj. nieposiadającego miejsca zamieszkania w kraju, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych), imienne informacje sporządzone według ustalonego – zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wzoru.

 

W piśmie z dnia 23 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB4/415-669/10-4/JS) wskazuje w odniesieniu do procedury obowiązującej płatnika, że w odniesieniu do stypendiów sportowych wypłacanych dla osób, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta, tj. takich, które podlegają opodatkowaniu:

 

„W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11)”.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 13.10.2011 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Planowane niewielkie przychody firmy a sposób ich opodatkowania

Wraz z żoną zamierzamy otworzyć własną firmę, jednocześnie pozostając w stosunku pracy z naszymi obecnymi pracodawcami. Prawdopodobnie nasze przychody...

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek

Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe...

Rozliczanie różnic kursowych

Mamy problem w związku z rozliczaniem różnic kursowych. Otrzymaliśmy od krajowego dostawcy fakturę VAT w walucie obcej – USD (dokument wystawiony...

Opodatkowanie ryczałtowe

Chcę założyć jednoosobową działalność. Mam zamiar sprzedawać pliki muzyczne przez Internet. To utwory mojego autorstwa i mojej produkcji (muzyka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »