Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie stypendium

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-09

Spółka akcyjna działająca jako klub sportowy zamierza zawrzeć umowy stypendialne z uczniami oraz osobami niebędącymi uczniami. Jak wygląda opodatkowanie stypendiów? Jak rozliczyć ww. umowy?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby spółka mogła zachować się w sposób prawidłowy, powinna najpierw ustalić, z jakiego źródła powstanie przychód (dla osoby fizycznej). Temat ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzieląc przychody na źródła. Określony przychód winien kwalifikować się tylko do jednego źródła. Kwalifikacja do źródła determinuje sposób opodatkowania.

 

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

9) inne źródła”.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tzw. innych źródeł uważa się w szczególności: stypendia, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12, 13, 14 i 17 – niemniej jednak właśnie do wcześniej wymienionego art. 13, a dokładniej do jego pkt 2, ustawodawca zalicza niektóre stypendia i nagrody. Na tej podstawie za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

 

Nie wskazuje Pan, na jakiej podstawie i jak dokładnie przyznawane są stypendia. Obecnie uznaje się, że ww. „odrębnymi przepisami” są przepisy ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. Ustawa ta wskazuje, że – co do zasady – klub sportowy działa jako osoba prawna, a ponadto (zgodnie z art. 5 tejże ustawy) klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.

 

Zatem stypendia tak przyznane stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

 

Analogicznie kwalifikują od lat – jeszcze na gruncie ustawy o sporcie kwalifikowanym – nagrody i stypendia organy podatkowe. Na przykład pismo Izby Skarbowej w Gdańsku (sygnatura: BI/005/0452/04) z dnia 20 sierpnia 2004 r. podaje, że zarówno nagrody, jak i stypendia sportowe otrzymywane przez zawodników za osiągnięcia sportowe stanowią dla nich przychody z działalności wykonywanej osobiście.

 

Stypendia takie, co do zasady, winny zatem być opodatkowane jak przychody z działalności wykonywanej osobiście – nie oznacza to jednak, iż zawsze należny będzie od nich podatek, bowiem ustawodawca przewiduje tu istotne zwolnienie.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy stanowi, iż wolne od podatku są „stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł”.

 

Według art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego „organizacjami pozarządowymi są:

 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.

 

Natomiast art. 3 ust. 3 pkt 4 stanowi, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Jeśli zatem klub nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, a także nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, ustanowi stypendium dla uczniów/ studentów, a regulamin jego przyznania zatwierdziły organy statutowe, regulamin udostępniono do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub udostępnienia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych klubu – stypendium może korzystać ze zwolnienia do kwoty 3800 zł w roku podatkowym.

 

Gdy przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, klub będzie pełnił funkcję płatnika.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37”.

 

Płatnicy – tacy jak klub czy uczelnia – wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia zwolnione od podatku (to znaczy te stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b) sporządzają jedynie informację, o której mowa w art. 35 ust. 10. Jak wskazuje się w doktrynie: „stypendia wypłacone po 1 stycznia 2011 r. będą wykazywane w informacji PIT-8C – obowiązująca dotąd informacja PIT-8S nie będzie już składana przez płatników” (Sławomir Liżewski, Informacja o wysokości wypłaconego stypendium – PIT-8S; Vademecum Doradcy Podatkowego).

 

Pozostali płatnicy (tacy jak i Państwa spółka, klub) obowiązków mają więcej, bowiem część przyznawanych stypendiów (np. dla osób niebędących uczniami i studentami) podlega opodatkowaniu.

 

I tak, klub jest obowiązany przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, tj. nieposiadającego miejsca zamieszkania w kraju, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych), imienne informacje sporządzone według ustalonego – zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wzoru.

 

W piśmie z dnia 23 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB4/415-669/10-4/JS) wskazuje w odniesieniu do procedury obowiązującej płatnika, że w odniesieniu do stypendiów sportowych wypłacanych dla osób, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta, tj. takich, które podlegają opodatkowaniu:

 

„W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11)”.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 13.10.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »