Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opracowywanie projektów na zagospodarowanie zieleni a podatki

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-06-15

Czy działalność opracowywania projektów na zagospodarowanie zieleni podlega ustawie o podatku od towarów i usług?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opracowywanie projektów na zagospodarowanie zieleni a podatki

Zwolnienie z podatku VAT a usługi doradcze

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje całkowite zwolnienie od podatku uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalania się od podatku VAT sprzedaż towarów i usług jeżeli obrót z tytułu wykonywanych czynności nie przekroczy w roku poprzednim kwoty 200 000 zł. Jest to kwota netto. Jeżeli działalność jest rozpoczynana w roku podatkowym, kwotę tę liczy się proporcjonalnie.

Nie każdemu jednak przysługuje powyższe zwolnienie. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 13 ustawy powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do usług doradczych. W kontekście tego przepisu pojawia się wątpliwość czy usługi projektowania oraz kontroli stanu technicznego można uznać za usługi doradcze.

Zauważyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. W potocznym znaczeniu „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad.

Projektowanie jako działalność twórcza

W kontekście powyższych wyjaśnień wskazać należy, że wykonywane przez Panią usługi projektowania czy też kontroli stanu technicznego nie spełniają przesłanki doradztwa. Projektowanie należy bowiem uznać za działania twórcze, które nie zawierają w sobie udzielania porady. Również kontrola stanu technicznego nie polega na doradztwie czy też wskazywania sposobu postępowania, a na sprawdzaniu dana rzecz, obiekt spełnia wymogi techniczne i jest zgodna z określonymi wytycznymi.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30.08.2017, nr 0111.KDIB3-2.4012.370.2017.1.MD:

„Należy stwierdzić, że ze zwolnienia podatkowego na podstawie powołanego powyżej art. 113 ust. 1 ustawy nie korzystają m.in. usługi w zakresie doradztwa.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia »doradztwo«. W potocznym rozumieniu termin ten obejmuje szereg usług doradczych, np. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne i inne.

Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego PWN (Warszawa 1994), »doradzać« znaczy: udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Odwołując się do wykładni językowej przedstawionej w Słowniku Języka Polskiego PWN »doradca« to »ten, kto udziela porad«. Natomiast, w myśl wskazanego Słownika Języka Polskiego PWN, »doradzać«oznacza »udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie«. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym »doradztwo« to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, finansowych, a przez doradcę rozumie się osobę, która udziela porad, doradza. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin »usługi w zakresie doradztwa« należy rozumieć w związku z tym szeroko. (…)

Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą obejmować usług w zakresie doradztwa, to Wnioskodawca będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do momentu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub gdy Wnioskodawca zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113. ust. 13 ustawy VAT”.

W rezultacie przedstawione przez Pana usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »